1. Nashira Resort Hotel & Aqua-Spa

Nashira Resort Hotel & Aqua-Spa

****
Side, Türkische Riviera, Türkei
Bilder von 5vorFlugBild 1 / 249
Bilder von 5vorFlugBild 2 / 249
Bilder von 5vorFlugBild 3 / 249
Bilder von 5vorFlugBild 4 / 249
Bilder von 5vorFlugBild 5 / 249
Bilder von 5vorFlugBild 6 / 249
Bilder von 5vorFlugBild 7 / 249
Bilder von 5vorFlugBild 8 / 249
Bilder von 5vorFlugBild 9 / 249
Bilder von 5vorFlugBild 10 / 249
Bilder von 5vorFlugBild 11 / 249
Bilder von 5vorFlugBild 12 / 249
Bilder von 5vorFlugBild 13 / 249
Bilder von LMX LiveBild 14 / 249
Bilder von LMX LiveBild 15 / 249
Bilder von LMX LiveBild 16 / 249
Bilder von LMX LiveBild 17 / 249
Bilder von LMX LiveBild 18 / 249
Bilder von TROPOBild 19 / 249
Bilder von TROPOBild 20 / 249
Bilder von TROPOBild 21 / 249
Bilder von TROPOBild 22 / 249
Bilder von TROPOBild 23 / 249
Bilder von TROPOBild 24 / 249
Bilder von TROPOBild 25 / 249
Bilder von TROPOBild 26 / 249
Bilder von TROPOBild 27 / 249
Bilder von TROPOBild 28 / 249
Bilder von TROPOBild 29 / 249
Bilder von TROPOBild 30 / 249
Bilder von TROPOBild 31 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 32 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 33 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 34 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 35 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 36 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 37 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 38 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 39 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 40 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 41 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 42 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 43 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 44 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 45 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 46 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 47 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 48 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 49 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 50 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 51 / 249
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 52 / 249
Bilder von Neckermann ReisenBild 53 / 249
Bilder von Neckermann ReisenBild 54 / 249
Bilder von Neckermann ReisenBild 55 / 249
Bilder von Neckermann ReisenBild 56 / 249
Bilder von Neckermann ReisenBild 57 / 249
Bilder von Neckermann ReisenBild 58 / 249
Bilder von Neckermann ReisenBild 59 / 249
Bilder von Neckermann ReisenBild 60 / 249
Bilder von Neckermann ReisenBild 61 / 249
Bilder von Bentour ReisenBild 62 / 249
Bilder von Bentour ReisenBild 63 / 249
Bilder von Bentour ReisenBild 64 / 249
Bilder von Bentour ReisenBild 65 / 249
Bilder von Bentour ReisenBild 66 / 249
Bilder von Bentour ReisenBild 67 / 249
Bilder von Bentour ReisenBild 68 / 249
Bilder von Bentour ReisenBild 69 / 249
Bilder von TravelNowBild 70 / 249
Bilder von TravelNowBild 71 / 249
Bilder von TravelNowBild 72 / 249
Bilder von TravelNowBild 73 / 249
Bilder von TravelNowBild 74 / 249
Bilder von TravelNowBild 75 / 249
Bilder von TravelNowBild 76 / 249
Bilder von TravelNowBild 77 / 249
Bilder von TravelNowBild 78 / 249
Bilder von TravelNowBild 79 / 249
Bilder von TravelNowBild 80 / 249
Bilder von TravelNowBild 81 / 249
Bilder von TravelNowBild 82 / 249
Bilder von TravelNowBild 83 / 249
Bilder von TravelNowBild 84 / 249
Bilder von TravelNowBild 85 / 249
Bilder von TravelNowBild 86 / 249
Bilder von TravelNowBild 87 / 249
Bilder von TravelNowBild 88 / 249
Bilder von TravelNowBild 89 / 249
Bilder von TravelNowBild 90 / 249
Bilder von TravelNowBild 91 / 249
Bilder von TravelNowBild 92 / 249
Bilder von TravelNowBild 93 / 249
Bilder von TravelNowBild 94 / 249
Bilder von TravelNowBild 95 / 249
Bilder von TravelNowBild 96 / 249
Bilder von TravelNowBild 97 / 249
Bilder von TravelNowBild 98 / 249
Bilder von TravelNowBild 99 / 249
Bilder von TravelNowBild 100 / 249
Bilder von TravelNowBild 101 / 249
Bilder von TravelNowBild 102 / 249
Bilder von TravelNowBild 103 / 249
Bilder von TravelNowBild 104 / 249
Bilder von TravelNowBild 105 / 249
Bilder von TravelNowBild 106 / 249
Bilder von TravelNowBild 107 / 249
Bilder von TravelNowBild 108 / 249
Bilder von TravelNowBild 109 / 249
Bilder von TravelNowBild 110 / 249
Bilder von TravelNowBild 111 / 249
Bilder von TravelNowBild 112 / 249
Bilder von TravelNowBild 113 / 249
Bilder von TravelNowBild 114 / 249
Bilder von Ferien TouristikBild 115 / 249
Bilder von Ferien TouristikBild 116 / 249
Bilder von Ferien TouristikBild 117 / 249
Bilder von Ferien TouristikBild 118 / 249
Bilder von Ferien TouristikBild 119 / 249
Bilder von Ferien TouristikBild 120 / 249
Bilder von Ferien TouristikBild 121 / 249
Bilder von Ferien TouristikBild 122 / 249
Bilder von Ferien TouristikBild 123 / 249
Bilder von JT TouristikBild 124 / 249
Bilder von JT TouristikBild 125 / 249
Bilder von JT TouristikBild 126 / 249
Bilder von JT TouristikBild 127 / 249
Bilder von JT TouristikBild 128 / 249
Bilder von JT TouristikBild 129 / 249
Bilder von JT TouristikBild 130 / 249
Bilder von JT TouristikBild 131 / 249
Bilder von JT TouristikBild 132 / 249
Bilder von JT TouristikBild 133 / 249
Bilder von JT TouristikBild 134 / 249
Bilder von JT TouristikBild 135 / 249
Bilder von JT TouristikBild 136 / 249
Bilder von JT TouristikBild 137 / 249
Bilder von JT TouristikBild 138 / 249
Bilder von JT TouristikBild 139 / 249
Bilder von JT TouristikBild 140 / 249
Bilder von JT TouristikBild 141 / 249
Bilder von JT TouristikBild 142 / 249
Bilder von JT TouristikBild 143 / 249
Bilder von JT TouristikBild 144 / 249
Bilder von JT TouristikBild 145 / 249
Bilder von JT TouristikBild 146 / 249
Bilder von JT TouristikBild 147 / 249
Bilder von JT TouristikBild 148 / 249
Bilder von JT TouristikBild 149 / 249
Bilder von JT TouristikBild 150 / 249
Bilder von JT TouristikBild 151 / 249
Bilder von JT TouristikBild 152 / 249
Bilder von JT TouristikBild 153 / 249
Bilder von JT TouristikBild 154 / 249
Bilder von JT TouristikBild 155 / 249
Bilder von JT TouristikBild 156 / 249
Bilder von JT TouristikBild 157 / 249
Bilder von JT TouristikBild 158 / 249
Bilder von JT TouristikBild 159 / 249
Bilder von JT TouristikBild 160 / 249
Bilder von JT TouristikBild 161 / 249
Bilder von JT TouristikBild 162 / 249
Bilder von JT TouristikBild 163 / 249
Bilder von JT TouristikBild 164 / 249
Bilder von JT TouristikBild 165 / 249
Bilder von JT TouristikBild 166 / 249
Bilder von JT TouristikBild 167 / 249
Bilder von JT TouristikBild 168 / 249
Bilder von JT TouristikBild 169 / 249
Bilder von JT TouristikBild 170 / 249
Bilder von JT TouristikBild 171 / 249
Bilder von JT TouristikBild 172 / 249
Bilder von JT TouristikBild 173 / 249
Bilder von JT TouristikBild 174 / 249
Bilder von JT TouristikBild 175 / 249
Bilder von JT TouristikBild 176 / 249
Bilder von JT TouristikBild 177 / 249
Bilder von JT TouristikBild 178 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 179 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 180 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 181 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 182 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 183 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 184 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 185 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 186 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 187 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 188 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 189 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 190 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 191 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 192 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 193 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 194 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 195 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 196 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 197 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 198 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 199 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 200 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 201 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 202 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 203 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 204 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 205 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 206 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 207 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 208 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 209 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 210 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 211 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 212 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 213 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 214 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 215 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 216 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 217 / 249
Bilder von LTUR TourismusBild 218 / 249
Bilder von VtoursBild 219 / 249
Bilder von VtoursBild 220 / 249
Bilder von VtoursBild 221 / 249
Bilder von VtoursBild 222 / 249
Bilder von VtoursBild 223 / 249
Bilder von VtoursBild 224 / 249
Bilder von VtoursBild 225 / 249
Bilder von VtoursBild 226 / 249
Bilder von VtoursBild 227 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 228 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 229 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 230 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 231 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 232 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 233 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 234 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 235 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 236 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 237 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 238 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 239 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 240 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 241 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 242 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 243 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 244 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 245 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 246 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 247 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 248 / 249
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 249 / 249

142 Hotelbewertungen

  • 72% Weiterempfehlung
  • 4,7 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Meerblick und Sonne im Clubhotel Nashira Resort Hotel & Spa genießen

Das 4,5-Sterne-Hotel in der Landeskategorie liegt unmittelbar am Strand der Türkischen Riviera und ist von Pinienwäldern umgeben. Das stilvoll angelegt Resort ist verfügt über 466 Zimmer, darunter auch Junior- und luxuriöse Suiten sowie Studios, von denen Sie einen direkten Blick aufs Meer oder die grüne Gartenlandschaft haben. Schlendern Sie durch die nahe gelegenen Wälder, genießen Sie die Sonne auf den Terrassen des Hotels oder lassen Sie sich im Spa- und Wellnessbereich verwöhnen. Machen Sie sich zudem ein paar entspannte Stunden im wohltuenden Dampfbad oder im Whirlpool, probieren Sie das original türkische Hamam aus und ziehen Sie Ihre Bahnen im wettergeschützten Hallenbad. Shoppen gehen ist auch kein Problem! Ins Stadtzentrum sind es nur wenige Minuten zu Fuß. Dort können Sie natürlich auch in einem der vielen Cafés, Bars und Restaurants einkehren und die regionale Küche kennenlernen sowie abends bei einem Drink authentisch-türkisches Flair erleben.

Aktiv im Urlaub an der Türkischen Riviera

Das Hotel verspricht Badevergnügen am Meer oder am nahe gelegenen See Titreyengöl. Für noch mehr Badespaß gibt es die hoteleigene Pool-Landschaft mit Hauptpool und separatem Kinderbecken. Außerdem finden Sie einen Pool mit mehreren Wasserrutschen, 4 Aqua-Parks und Jacuzzis für Jung und Alt. Wer noch mehr Spaß und Sport haben möchte, kann am Strand Wellenreiten, Windsurfen, Jet Ski, Tauchen, Segeln oder Motorboot fahren ausprobieren. Auch an Land gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich auszupowern, wie beispielsweise beim Tennis, Reiten, Beachvolleyball und beim Bogenschießen. Der Urlaub in einem der Top-Clubs von Side bietet Ihnen ein optimales Angebot für alle Ihre Wünsche, ob nun Sport, Meer oder Wellness.

Zurücklehnen und Genießen

Während der erlebnisreichen Tage am Strand und Pool lassen Sie sich die Köstlichkeiten am All-Inclusive-Büffet mit landestypischen Speisen und Getränke schmecken. Wahlweise können Sie auch in eines der À-la-carte-Restaurants des Hotels gehen und vorzügliche mexikanische oder italienische Gerichte probieren. Nach dem Abendessen garantiert das vielseitige Abendprogramm, wie Bowling, Billard oder Darts, Theater oder die Hotel-Disco, gute Unterhaltung. Oder Sie mischen sich unters Volk und gehen in eine außerhalb des Resorts gelegene Bar auf einen Drink. Auch für Ihre Kleinen ist gesorgt! Ein eigenes Unterhaltungsprogramm sorgt für altersgerechte und abwechslungsreiche Unterhaltung – und Sie können so in Ihrem Urlaub auch einmal einige Stunden nur zu zweit genießen. Eine Reise ist es in jedem Falle wert!

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer

p.P ab 366

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Übernachtung

p.P ab 93

144 Hotelbewertungen für Nashira Resort Hotel & Aqua-Spa

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsTürkische Riviera