1. Napa Plaza Hotel

Napa Plaza Hotel

****
5343 Ayia Napa, Zypern Süd, Zypern
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 284
Bilder von DERTOURBild 10 / 284
Bilder von DERTOURBild 11 / 284
Bilder von DERTOURBild 12 / 284
Bilder von DERTOURBild 13 / 284
Bilder von DERTOURBild 14 / 284
Bilder von DERTOURBild 15 / 284
Bilder von DERTOURBild 16 / 284
Bilder von DERTOURBild 17 / 284
Bilder von DERTOURBild 18 / 284
Bilder von DERTOURBild 19 / 284
Bilder von DERTOURBild 20 / 284
Bilder von DERTOURBild 21 / 284
Bilder von DERTOURBild 22 / 284
Bilder von DERTOURBild 23 / 284
Bilder von DERTOURBild 24 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 35 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 36 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 37 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 38 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 39 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 40 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 41 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 42 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 43 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 44 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 45 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 46 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 47 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 48 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 49 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 50 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 51 / 284
Bilder von alltoursBild 52 / 284
Bilder von alltoursBild 53 / 284
Bilder von alltoursBild 54 / 284
Bilder von alltoursBild 55 / 284
Bilder von alltoursBild 56 / 284
Bilder von JAHN ReisenBild 57 / 284
Bilder von JAHN ReisenBild 58 / 284
Bilder von JAHN ReisenBild 59 / 284
Bilder von JAHN ReisenBild 60 / 284
Bilder von JAHN ReisenBild 61 / 284
Bilder von JAHN ReisenBild 62 / 284
Bilder von JAHN ReisenBild 63 / 284
Bilder von JAHN ReisenBild 64 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 65 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 66 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 67 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 68 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 69 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 70 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 71 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 72 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 73 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 74 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 75 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 76 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 77 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 78 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 79 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 80 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 81 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 82 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 83 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 84 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 85 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 86 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 87 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 88 / 284
Bilder von Bucher ReisenBild 89 / 284
Bilder von ETIBild 90 / 284
Bilder von ETIBild 91 / 284
Bilder von ETIBild 92 / 284
Bilder von ETIBild 93 / 284
Bilder von ETIBild 94 / 284
Bilder von ETIBild 95 / 284
Bilder von ETIBild 96 / 284
Bilder von ETIBild 97 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 98 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 99 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 100 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 101 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 102 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 103 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 104 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 105 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 106 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 107 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 108 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 109 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 110 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 111 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 112 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 113 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 114 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 115 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 116 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 117 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 118 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 119 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 120 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 121 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 122 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 123 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 124 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 125 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 126 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 127 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 128 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 129 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 130 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 131 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 132 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 133 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 134 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 135 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 136 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 137 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 138 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 139 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 140 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 141 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 142 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 143 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 144 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 145 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 146 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 147 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 148 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 149 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 150 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 151 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 152 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 153 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 154 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 155 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 156 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 157 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 158 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 159 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 160 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 161 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 162 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 163 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 164 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 165 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 166 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 167 / 284
Bilder von Ferien TouristikBild 168 / 284
Bilder von Ferien TouristikBild 169 / 284
Bilder von Ferien TouristikBild 170 / 284
Bilder von Ferien TouristikBild 171 / 284
Bilder von Ferien TouristikBild 172 / 284
Bilder von Ferien TouristikBild 173 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 174 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 175 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 176 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 177 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 178 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 179 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 180 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 181 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 182 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 183 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 184 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 185 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 186 / 284
Bilder von 1-2-FLYBild 187 / 284
Bilder von For You TravelBild 188 / 284
Bilder von For You TravelBild 189 / 284
Bilder von For You TravelBild 190 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 191 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 192 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 193 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 194 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 195 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 196 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 197 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 198 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 199 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 200 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 201 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 202 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 203 / 284
Bilder von VtoursBild 204 / 284
Bilder von VtoursBild 205 / 284
Bilder von VtoursBild 206 / 284
Bilder von VtoursBild 207 / 284
Bilder von VtoursBild 208 / 284
Bilder von VtoursBild 209 / 284
Bilder von VtoursBild 210 / 284
Bilder von VtoursBild 211 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 212 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 213 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 214 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 215 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 216 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 217 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 218 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 219 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 220 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 221 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 222 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 223 / 284
Bilder von Air Marin XAIRBild 224 / 284
Bilder von LMX LiveBild 225 / 284
Bilder von LMX LiveBild 226 / 284
Bilder von LMX LiveBild 227 / 284
Bilder von LMX LiveBild 228 / 284
Bilder von LMX LiveBild 229 / 284
Bilder von LMX LiveBild 230 / 284
Bilder von LMX LiveBild 231 / 284
Bilder von LMX LiveBild 232 / 284
Bilder von LMX LiveBild 233 / 284
Bilder von LMX LiveBild 234 / 284
Bilder von LMX LiveBild 235 / 284
Bilder von LMX LiveBild 236 / 284
Bilder von LMX LiveBild 237 / 284
Bilder von LMX LiveBild 238 / 284
Bilder von LMX LiveBild 239 / 284
Bilder von LMX LiveBild 240 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 241 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 242 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 243 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 244 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 245 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 246 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 247 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 248 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 249 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 250 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 251 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 252 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 253 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 254 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 255 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 256 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 257 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 258 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 259 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 260 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 261 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 262 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 263 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 264 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 265 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 266 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 267 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 268 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 269 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 270 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 271 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 272 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 273 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 274 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 275 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 276 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 277 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 278 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 279 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 280 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 281 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 282 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 283 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 284 / 284

251 Hotelbewertungen

  • 93% Weiterempfehlung
  • 5,1 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Hotel in Ayia Napa: Urlaub machen im Napa Plaza

Genießen Sie auf Zypern die landschaftliche Schönheit im zypriotischen 4 Sterne Hotel Napa Plaza auf Ihrer Gesundheitsreise auf Südzypern (griech. Teil). Ruhig und dennoch zentral in Ayia Napa: Kosten Sie im Hotel die Lage nahe dem sandigen Strand voll aus. Das Foyer des Hotels auf Zypern lädt zum Verweilen ein. Rund um das Hotel auf Südzypern (griech. Teil) laden eine Terrasse, ein Balkon, ein Garten oder eine Sonnenterrasse zum Entspannen im Freien ein. Mit den 221 Zimmern, darunter 30 komfortable Junior-Suiten und 3 luxuriöse Suiten lädt das Wohlfühlhotel Gäste zum Verweilen und Erholen ein. Die Zimmer im 4 Sterne Hotel in Ayia Napa sind auf maximal 2 Etagen verteilt – ein Aufzug ist ebenfalls verfügbar. Sie möchten Zypern erkunden? Eine Bushaltestelle (100 Meter) finden Sie unweit vom Hotel. Das 4 Sterne Gesundheitshotel auf Südzypern (griech. Teil) verfügt ebenfalls über einen TV-Raum, damit Sie auch im Urlaub up-to-date bleiben. Natürlich steht Ihnen im 4 Sterne Wohlfühlhotel Napa Plaza in Ayia Napa ein kabelloser Internetzugang zur Verfügung. Eine medizinische Betreuung kümmert sich in Ihrem luxuriösen 4 Sterne Kurhotel auf Zypern um Ihr gesundheitliches Wohlbefinden.

Ihr zypriotisches 4 Sterne Gesundheitshotel auf Südzypern (griech. Teil) bietet Ihnen eine praktische Raumaufteilung und ein Kingsize-Bett

Buchen Sie Ihr Zimmer mit einer stilvollen Lounge und einem Balkon. Wohlfühltemperatur herrscht im Zimmer dank der Klimaanlage und der Zentralheizung jederzeit. In Ihrem Badezimmer finden Sie eine große Badewanne und eine Dusche. Ihre Badezimmerausstattung umfasst auch einen Föhn. Für Ihren persönlichen Komfort finden Sie dort außerdem einen flauschigen Bademantel und bequeme Hausschuhe vor. Erholung finden Sie in einem riesigen Kingsize-Bett. Ein platzsparendes Sofabett stellt das Hotel auf Anfrage gerne bereit. Bleiben Sie auch in Ihrem Urlaub in Ayia Napa auf dem Laufenden: eine kabellose Internetanbindung macht es möglich. Für einen gemütlichen Abend auf dem Zimmer sorgt in Ihrem gemütlichen Kurhotel ein Fernseher mit DVD-Player – ein CD-Player bietet zusätzliche Abwechslung. Im Zimmer ist ein Telefon installiert. Die Rezeption oder Ihre Lieben daheim – Sie sind im mediterranen 4 Sterne Wohlfühlhotel nur ein paar Ziffern entfernt. Mit dem Bügelset auf Ihrem Zimmer im zypriotischen Hotel ist Ihnen ein makelloser Auftritt garantiert. Die Ausstattung Ihres Zimmers im luxuriösen Wohlfühlhotel umfasst einige weitere praktische Details: Mit dabei ist auch ein Zimmersafe und eine gut gefüllte Minibar.

Im 4 Sterne Komforthotel strandnah up to date

Ihr luxuriöses Hotel hält in verschiedenen Geschäften kleine Mitbringsel für Sie bereit. Genießen Sie Ihre Gesundheitsreise mit einem guten Buch – der Zeitungskiosk hält eine große Auswahl für Sie bereit. Stöbern Sie im Souvenir-Shop im mediterranen Kurhaus nach kleinen Mitbringseln für Ihre Lieben daheim. Im Hotel finden Sie im hauseigenen Supermarkt alles, was Sie für Ihren täglichen Bedarf benötigen.

Kulinarische Genüsse in Ihrem Hotel auf Zypern

Machen Sie Ihre Wohlfühlreise im 4 Sterne Wohlfühlhotel Napa Plaza auf Südzypern (griech. Teil) mit kulinarischen Köstlichkeiten zum Genusserlebnis. Hierfür steht in Ihrem mediterranen 4 Sterne Hotel in Ayia Napa ein Restaurant, ein Café und ein Frühstückssaal zur Verfügung. Im Restaurant gibt es einen Nichtraucherbereich. Schlemmen Sie im zypriotischen Hotel Napa Plaza auf Zypern bei Frühstücksbuffet, Mittagsmenü, Abendbuffet und Abendmenü. Gerne geht das Restaurant-Personal mit diätischer Küche oder vegetarischen Gerichte auf Ihre besonderen Wünsche und Bedürfnisse ein. Für den kleinen Hunger zwischendrin machen Sie im Gesundheitshotel auf Südzypern (griech. Teil) doch einmal einen Abstecher in die Snackbar. Das Kurhaus Napa Plaza versorgt Sie zum Beispiel mit Vollpension oder Halbpension.

Wellness und Spa in Ayia Napa

Lassen Sie mit dem umfangreichen Wellnessangebot in der zypriotischen 4 Sterne Hotelanlage Napa Plaza den Alltag hinter sich. In der heißen Sauna finden Sie im luxuriösen 4 Sterne Hotel Ruhe und Entspannung. Denken Sie einmal nur an sich und verwöhnen Sie sich bei Ihrem Aufenthalt im gemütlichen Hotel im wohltuenden Dampfbad, dem luxuriösen Whirlpool, dem türkischen Hammam oder dem wettergeschützten Hallenbad. Darüber hinaus bietet die 4 Sterne Hotelanlage Napa Plaza viele Annehmlichkeiten wie Massagen. Außerdem erwartet Sie ein Schönheitssalon. Schenken Sie Ihrer Haut im mediterranen Hotel Napa Plaza eine Extraportion Sonne unter dem Solarium.

Kur-Zeit auf Zypern mit dem Plus an Sport

Für sportliche Aktivitäten ist in Ihrer Kur gesorgt. Zum Beispiel gibt es Tennis. Am Strand gibt es Wassersport, Wasserski, Jet Ski fahren, Tauchen, Bananenboot reiten oder Kanu fahren – nutzen Sie die Möglichkeiten im Napa Plaza. Freizeitsport gibt es hier auch, zum Beispiel Tischtennis und Boccia. Das Napa Plaza bietet Ihnen im Urlaub auf Südzypern (griech. Teil) ein optimales Angebot, auch wenn Sie einfach nur im Meer schwimmen und unbeschwerten Badespaß genießen möchten. Sportarten wie Fahrrad fahren stehen im Hotel Napa Plaza ebenfalls auf dem Sportprogramm. Ihr Hotel Napa Plaza bietet Training im Fitness-Studio, Aerobic und Gymnastik an. Das stärkt die Muskulatur und hält fit. Oder vielleicht doch lieber Aqua-Fitness oder Wasseraerobic? Beim Fahrradverleih mieten Sie sich Ihr Wunsch-Rad für Ausflüge in die wunderschöne Umgebung. Sie entspannen gerne in der Natur? In kurzer Entfernung zum Napa Plaza finden Sie einen Wald für ausgedehnte Wanderungen.

Strand und Pool – Wasserfreunde aufgepasst!

Ihre mediterrane Hotelanlage liegt nahe dem sandigen Strand in Ayia Napa und verspricht Badespaß in der freien Natur. Im Napa Plaza stehen Ihnen 2 Pools zur Verfügung, darunter 1 Außenpool und ein Kinderpool. Das wettergeschützte Hallenbad des Napa Plaza garantiert Indoor-Badespaß bei jedem Wetter. Für den perfekten Badetag finden Sie bequeme Liegestühle, Sonnenschirme und Handtücher vor. Für eine Erfrischung zwischendurch erwartet Sie im zypriotischen Kurhotel die Poolbar mit kühlen Drinks. Langeweile kommt im mediterranen 4 Sterne Gesundheitshotel nicht auf: Ein Animationsprogramm verspricht Spaß und Ausgelassenheit.

Gute Unterhaltung in der Kur-Zeit in Ihrem Komforthotel

Für eine unterhaltsame Abendgestaltung ist vieles geboten: Eine Hotel-Disco, eine Bar und ein heißes Live-Musikprogramm gibt es hierfür in Ihrem luxuriösen Kurhaus. Beim Billard und Darts werden Sie im 4 Sterne Wohlfühlhotel Napa Plaza auf Zypern aktiv. Sowohl Tagaktive als auch Nachtschwärmer finden im zypriotischen Kurheim Napa Plaza grenzenlosen Spaß und Entertainment.

Kur-Zeit mit umfassendem Service im 4 Sterne Hotel

Lassen Sie Ihre Seele baumeln – Das Team des Napa Plaza kümmert sich um den Rest. Sicher abgestellt ist Ihr Fahrzeug in der Garage. 24 Stunden am Tag checken Sie im mediterranen Hotel bequem ein und aus. Bereits bei Ihrem Eintreffen empfängt Sie im gemütlichen Kurhaus das freundliche und mehrsprachige Personal (Deutsch und Englisch). Kommen Sie gerne mit Ihren Fragen rund um das Hotel Napa Plaza und Ihre Kur-Zeit auf das Team der Rezeption zu. Zahlen Sie im Urlaub einfach per Kreditkarte. Für Ihre Wertsachen gibt es einen Safe.

Ihr eigener Speiseplan in der Kur-Zeit: Selbstversorger im Napa Plaza

Ihre Lieblingsgerichte bereiten Sie im mediterranen Hotel Napa Plaza auch in Ihrem Kur-Urlaub selbst zu. Das Hotel bietet seinen Gästen Unterkünfte für Selbstversorger an. Hier finden Sie wahlweise einen vollwertigen Kühlschrank, einen kleinen Kühlschrank oder eine Tee- und Kaffeemaschine.

Im mediterranen Hotel Napa Plaza erwartet die Kinder ein tolles Angebot

Im 4 Sterne Hotel sind Kinder herzlich willkommen. Außerdem erleben die Zwerge im gut ausgestatteten Spielzimmer ein packendes Unterhaltungsprogramm. Im separaten Kinderpool planschen die Kleinen und können sich im Hotel nach Herzenslust im Wasser erfrischen.

Geschäftlich am Meer: Business im Hotel Napa Plaza auf Südzypern (griech. Teil)

Für Ihren Geschäftstermin suchen Sie den perfekten Platz im Hotel? Im Hotel finden Sie perfekte Voraussetzungen für Ihre Konferenzen, Tagungen oder Seminare mit dem Konferenzraum.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 421

Unser Angebot:

2 Tage, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 74

251 Hotelbewertungen für Napa Plaza Hotel

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsZypern Süd