1. Napa Mermaid

Napa Mermaid

****
Kryou Nerou45, 5343 Ayia Napa, Zypern Süd, Zypern
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 253
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 253
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 253
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 253
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 253
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 253
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 253
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 253
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 253
Bilder von DERTOURBild 10 / 253
Bilder von DERTOURBild 11 / 253
Bilder von DERTOURBild 12 / 253
Bilder von DERTOURBild 13 / 253
Bilder von DERTOURBild 14 / 253
Bilder von DERTOURBild 15 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 16 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 17 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 18 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 19 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 20 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 21 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 35 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 36 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 37 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 38 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 39 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 40 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 41 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 42 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 43 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 44 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 45 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 46 / 253
Bilder von Neckermann ReisenBild 47 / 253
Bilder von alltoursBild 48 / 253
Bilder von alltoursBild 49 / 253
Bilder von alltoursBild 50 / 253
Bilder von alltoursBild 51 / 253
Bilder von alltoursBild 52 / 253
Bilder von ITSBild 53 / 253
Bilder von ITSBild 54 / 253
Bilder von ITSBild 55 / 253
Bilder von ITSBild 56 / 253
Bilder von ITSBild 57 / 253
Bilder von ITSBild 58 / 253
Bilder von 5vorFlugBild 59 / 253
Bilder von ETIBild 60 / 253
Bilder von ETIBild 61 / 253
Bilder von ETIBild 62 / 253
Bilder von ETIBild 63 / 253
Bilder von ETIBild 64 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 65 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 66 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 67 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 68 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 69 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 70 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 71 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 72 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 73 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 74 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 75 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 76 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 77 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 78 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 79 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 80 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 81 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 82 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 83 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 84 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 85 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 86 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 87 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 88 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 89 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 90 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 91 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 92 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 93 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 94 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 95 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 96 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 97 / 253
Bilder von TUI DeutschlandBild 98 / 253
Bilder von TUI XTUIBild 99 / 253
Bilder von TUI XTUIBild 100 / 253
Bilder von TUI XTUIBild 101 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 102 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 103 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 104 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 105 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 106 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 107 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 108 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 109 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 110 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 111 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 112 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 113 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 114 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 115 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 116 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 117 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 118 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 119 / 253
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 120 / 253
Bilder von TravelixBild 121 / 253
Bilder von TravelixBild 122 / 253
Bilder von TravelixBild 123 / 253
Bilder von TravelixBild 124 / 253
Bilder von TravelixBild 125 / 253
Bilder von Bentour ReisenBild 126 / 253
Bilder von Bentour ReisenBild 127 / 253
Bilder von Bentour ReisenBild 128 / 253
Bilder von TravelNowBild 129 / 253
Bilder von TravelNowBild 130 / 253
Bilder von TravelNowBild 131 / 253
Bilder von TravelNowBild 132 / 253
Bilder von TravelNowBild 133 / 253
Bilder von TravelNowBild 134 / 253
Bilder von TravelNowBild 135 / 253
Bilder von TravelNowBild 136 / 253
Bilder von TravelNowBild 137 / 253
Bilder von TravelNowBild 138 / 253
Bilder von TravelNowBild 139 / 253
Bilder von TravelNowBild 140 / 253
Bilder von TravelNowBild 141 / 253
Bilder von TravelNowBild 142 / 253
Bilder von TravelNowBild 143 / 253
Bilder von TravelNowBild 144 / 253
Bilder von TravelNowBild 145 / 253
Bilder von TravelNowBild 146 / 253
Bilder von TravelNowBild 147 / 253
Bilder von TravelNowBild 148 / 253
Bilder von TravelNowBild 149 / 253
Bilder von TravelNowBild 150 / 253
Bilder von TravelNowBild 151 / 253
Bilder von TravelNowBild 152 / 253
Bilder von TravelNowBild 153 / 253
Bilder von TravelNowBild 154 / 253
Bilder von TravelNowBild 155 / 253
Bilder von TravelNowBild 156 / 253
Bilder von TravelNowBild 157 / 253
Bilder von TravelNowBild 158 / 253
Bilder von TravelNowBild 159 / 253
Bilder von TravelNowBild 160 / 253
Bilder von TravelNowBild 161 / 253
Bilder von JT TouristikBild 162 / 253
Bilder von JT TouristikBild 163 / 253
Bilder von JT TouristikBild 164 / 253
Bilder von JT TouristikBild 165 / 253
Bilder von JT TouristikBild 166 / 253
Bilder von JT TouristikBild 167 / 253
Bilder von JT TouristikBild 168 / 253
Bilder von JT TouristikBild 169 / 253
Bilder von JT TouristikBild 170 / 253
Bilder von JT TouristikBild 171 / 253
Bilder von JT TouristikBild 172 / 253
Bilder von JT TouristikBild 173 / 253
Bilder von JT TouristikBild 174 / 253
Bilder von JT TouristikBild 175 / 253
Bilder von JT TouristikBild 176 / 253
Bilder von JT TouristikBild 177 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 178 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 179 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 180 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 181 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 182 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 183 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 184 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 185 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 186 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 187 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 188 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 189 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 190 / 253
Bilder von LTUR TourismusBild 191 / 253
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 192 / 253
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 193 / 253
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 194 / 253
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 195 / 253
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 196 / 253
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 197 / 253
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 198 / 253
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 199 / 253
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 200 / 253
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 201 / 253
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 202 / 253
Bilder von Thomas CookBild 203 / 253
Bilder von Thomas CookBild 204 / 253
Bilder von Thomas CookBild 205 / 253
Bilder von Thomas CookBild 206 / 253
Bilder von Thomas CookBild 207 / 253
Bilder von VtoursBild 208 / 253
Bilder von VtoursBild 209 / 253
Bilder von VtoursBild 210 / 253
Bilder von VtoursBild 211 / 253
Bilder von VtoursBild 212 / 253
Bilder von VtoursBild 213 / 253
Bilder von VtoursBild 214 / 253
Bilder von VtoursBild 215 / 253
Bilder von VtoursBild 216 / 253
Bilder von VtoursBild 217 / 253
Bilder von bye byeBild 218 / 253
Bilder von bye byeBild 219 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 220 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 221 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 222 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 223 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 224 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 225 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 226 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 227 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 228 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 229 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 230 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 231 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 232 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 233 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 234 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 235 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 236 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 237 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 238 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 239 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 240 / 253
Bilder von X-Bucher ReisenBild 241 / 253
Bilder von LMX LiveBild 242 / 253
Bilder von LMX LiveBild 243 / 253
Bilder von LMX LiveBild 244 / 253
Bilder von LMX LiveBild 245 / 253
Bilder von LMX LiveBild 246 / 253
Bilder von Ferien TouristikBild 247 / 253
Bilder von Ferien TouristikBild 248 / 253
Bilder von Ferien TouristikBild 249 / 253
Bilder von Ferien TouristikBild 250 / 253
Bilder von Ferien TouristikBild 251 / 253
Bilder von JAHN ReisenBild 252 / 253
Bilder von JAHN ReisenBild 253 / 253

336 Hotelbewertungen

  • 96% Weiterempfehlung
  • 5,2 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Urlaub direkt am Strand im Napa Mermaid Hotel & Suites auf Zypern

Die Tatsache, dass Sie sich auf einer Insel befinden, können Sie im Pauschalurlaub im Napa Mermaid Hotel & Suites schnell mal aus den Augen verlieren – dass Sie sich am optimalen Ort für einen gelungen Badeurlaub mit hohem Erlebnisfaktor aufhalten, wird dagegen kaum in Vergessenheit geraten. Das von Grund auf renovierte Hotel in Südzypern empfängt Sie mit seinem zeitgemäßen, mediterranen Ambiente und insgesamt 144 Zimmern, die auf sonnenhungrige Urlauber warten. Neben dem WLAN-Anschluss gehören der Balkon oder die Räumlichkeiten mit Meerblick zu den Selbstverständlichkeiten Ihrer 4,5-Sterne-Unterkunft (in der Landeskategorie-Bewertung). Wählen Sie zwischen Halbpension mit Frühstück und Abendessen in Büffetform oder entscheiden Sie sich für Vollpension und genießen zusätzlich das Menüangebot in der Mittagszeit. Für den kleinen Hunger zwischendurch steht außerdem die Snackbar zur Verfügung. Während Sie als Eltern noch ein wenig die entspannte Atmosphäre genießen (wollen), drängen die Kinder bestimmt schon zur Erkundungstour – zu viele Attraktionen warten darauf, entdeckt zu werden.

Flott unterwegs im Familienurlaub

Sieg oder Niederlage liegen auf Reisen nie weit auseinander – genauer gesagt meist nur ein Spiel. Ob am Billardtisch oder auf dem Tennisplatz mit Flutlicht, in Ihrem Familienurlaub haben Sie viele Gelegenheiten, Ihr sportliches Talent zu messen. In Ihrem Domizil laden darüber hinaus ein Fitnessraum sowie der großzügige Swimmingpool zum sportlichen Vergnügen ein. Wer mit seinem Sommerurlaub vor allem das Meer in all seinen Facetten verbindet, kommt in nur 100 Metern Entfernung auf seine Kosten: Hier erstreckt sich der lang gezogene, sanft abfallende Sandstrand. Wenn Ihnen das Schwimmen und Sonnen auf die Dauer nicht abwechslungsreich genug erscheint, wenden Sie sich an die lokalen Wassersportanbieter. Vom Tauchen über Windsurfen bis hin zu einer Tour mit dem Motorboot sind verschiedene motorisierte und nicht-motorisierte neue Fortbewegungsmöglichkeiten im Wasser einen Versuch wert.

Kommen Sie im Pauschalurlaub zur Ruhe

Das Licht des Tages schwindet langsam, Sie tauchen ab in das blubbernde Nass – im Wellnessbereich Ihrer Unterkunft finden Sie das passende Erholungsprogramm nach einem aufregenden Tag. Neben dem Whirlpool steht auch ein Dampfbad zur Verfügung und Massagen sowie weitere Beauty-Anwendungen sind individuell buchbar. Im Hallenbad ziehen Sie Ihre Bahnen ganz unabhängig vom aktuellen Wetter und tun obendrein noch etwas für Ihre Fitness. Aya Napa, Ihr Urlaubsort, erwartet Sie mit weg.de zum günstigen Preis. Finden Sie Ihren Urlaub online.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 452

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 72

336 Hotelbewertungen für Napa Mermaid

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsZypern Süd