1. Crystal Springs Beach

Crystal Springs Beach

****
Vrysoudion Street95, 5295 Protaras, Zypern Süd, Zypern
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 281
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 281
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 281
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 281
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 281
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 281
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 281
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 281
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 281
Bilder von FTI TouristikBild 10 / 281
Bilder von FTI TouristikBild 11 / 281
Bilder von FTI TouristikBild 12 / 281
Bilder von DERTOURBild 13 / 281
Bilder von DERTOURBild 14 / 281
Bilder von DERTOURBild 15 / 281
Bilder von DERTOURBild 16 / 281
Bilder von DERTOURBild 17 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 18 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 19 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 20 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 21 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 35 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 36 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 37 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 38 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 39 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 40 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 41 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 42 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 43 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 44 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 45 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 46 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 47 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 48 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 49 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 50 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 51 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 52 / 281
Bilder von Neckermann ReisenBild 53 / 281
Bilder von alltoursBild 54 / 281
Bilder von alltoursBild 55 / 281
Bilder von alltoursBild 56 / 281
Bilder von alltoursBild 57 / 281
Bilder von alltoursBild 58 / 281
Bilder von alltoursBild 59 / 281
Bilder von alltoursBild 60 / 281
Bilder von alltoursBild 61 / 281
Bilder von alltoursBild 62 / 281
Bilder von ITSBild 63 / 281
Bilder von ITSBild 64 / 281
Bilder von ITSBild 65 / 281
Bilder von ITSBild 66 / 281
Bilder von ITSBild 67 / 281
Bilder von ITSBild 68 / 281
Bilder von ITSBild 69 / 281
Bilder von ITSBild 70 / 281
Bilder von ITSBild 71 / 281
Bilder von ITSBild 72 / 281
Bilder von ITSBild 73 / 281
Bilder von ITSBild 74 / 281
Bilder von 5vorFlugBild 75 / 281
Bilder von Air MarinBild 76 / 281
Bilder von Air MarinBild 77 / 281
Bilder von Air MarinBild 78 / 281
Bilder von Air MarinBild 79 / 281
Bilder von Air MarinBild 80 / 281
Bilder von Air MarinBild 81 / 281
Bilder von Air MarinBild 82 / 281
Bilder von Air MarinBild 83 / 281
Bilder von Air MarinBild 84 / 281
Bilder von Air MarinBild 85 / 281
Bilder von Air MarinBild 86 / 281
Bilder von Air MarinBild 87 / 281
Bilder von Air MarinBild 88 / 281
Bilder von Air MarinBild 89 / 281
Bilder von Air MarinBild 90 / 281
Bilder von Air MarinBild 91 / 281
Bilder von Air MarinBild 92 / 281
Bilder von Air MarinBild 93 / 281
Bilder von Air MarinBild 94 / 281
Bilder von Air MarinBild 95 / 281
Bilder von Air MarinBild 96 / 281
Bilder von Air MarinBild 97 / 281
Bilder von Air MarinBild 98 / 281
Bilder von Air MarinBild 99 / 281
Bilder von BigXtra TouristikBild 100 / 281
Bilder von BigXtra TouristikBild 101 / 281
Bilder von ETIBild 102 / 281
Bilder von ETIBild 103 / 281
Bilder von ETIBild 104 / 281
Bilder von ETIBild 105 / 281
Bilder von ETIBild 106 / 281
Bilder von ETIBild 107 / 281
Bilder von ETIBild 108 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 109 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 110 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 111 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 112 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 113 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 114 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 115 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 116 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 117 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 118 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 119 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 120 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 121 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 122 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 123 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 124 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 125 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 126 / 281
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 127 / 281
Bilder von Bentour ReisenBild 128 / 281
Bilder von Bentour ReisenBild 129 / 281
Bilder von Bentour ReisenBild 130 / 281
Bilder von Bentour ReisenBild 131 / 281
Bilder von TravelNowBild 132 / 281
Bilder von TravelNowBild 133 / 281
Bilder von TravelNowBild 134 / 281
Bilder von TravelNowBild 135 / 281
Bilder von TravelNowBild 136 / 281
Bilder von TravelNowBild 137 / 281
Bilder von TravelNowBild 138 / 281
Bilder von TravelNowBild 139 / 281
Bilder von TravelNowBild 140 / 281
Bilder von TravelNowBild 141 / 281
Bilder von TravelNowBild 142 / 281
Bilder von TravelNowBild 143 / 281
Bilder von TravelNowBild 144 / 281
Bilder von TravelNowBild 145 / 281
Bilder von TravelNowBild 146 / 281
Bilder von TravelNowBild 147 / 281
Bilder von TravelNowBild 148 / 281
Bilder von TravelNowBild 149 / 281
Bilder von TravelNowBild 150 / 281
Bilder von TravelNowBild 151 / 281
Bilder von TravelNowBild 152 / 281
Bilder von TravelNowBild 153 / 281
Bilder von TravelNowBild 154 / 281
Bilder von TravelNowBild 155 / 281
Bilder von TravelNowBild 156 / 281
Bilder von TravelNowBild 157 / 281
Bilder von TravelNowBild 158 / 281
Bilder von TravelNowBild 159 / 281
Bilder von TravelNowBild 160 / 281
Bilder von TravelNowBild 161 / 281
Bilder von TravelNowBild 162 / 281
Bilder von TravelNowBild 163 / 281
Bilder von TravelNowBild 164 / 281
Bilder von TravelNowBild 165 / 281
Bilder von TravelNowBild 166 / 281
Bilder von TravelNowBild 167 / 281
Bilder von TravelNowBild 168 / 281
Bilder von TravelNowBild 169 / 281
Bilder von TravelNowBild 170 / 281
Bilder von TravelNowBild 171 / 281
Bilder von TravelNowBild 172 / 281
Bilder von Ferien TouristikBild 173 / 281
Bilder von Ferien TouristikBild 174 / 281
Bilder von Ferien TouristikBild 175 / 281
Bilder von Ferien TouristikBild 176 / 281
Bilder von Ferien TouristikBild 177 / 281
Bilder von Ferien TouristikBild 178 / 281
Bilder von Ferien TouristikBild 179 / 281
Bilder von Ferien TouristikBild 180 / 281
Bilder von Ferien TouristikBild 181 / 281
Bilder von Ferien TouristikBild 182 / 281
Bilder von Ferien TouristikBild 183 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 184 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 185 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 186 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 187 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 188 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 189 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 190 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 191 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 192 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 193 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 194 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 195 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 196 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 197 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 198 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 199 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 200 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 201 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 202 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 203 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 204 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 205 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 206 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 207 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 208 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 209 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 210 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 211 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 212 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 213 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 214 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 215 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 216 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 217 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 218 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 219 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 220 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 221 / 281
Bilder von 1-2-FLYBild 222 / 281
Bilder von JT TouristikBild 223 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 224 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 225 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 226 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 227 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 228 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 229 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 230 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 231 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 232 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 233 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 234 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 235 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 236 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 237 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 238 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 239 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 240 / 281
Bilder von LTUR TourismusBild 241 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 242 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 243 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 244 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 245 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 246 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 247 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 248 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 249 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 250 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 251 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 252 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 253 / 281
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 254 / 281
Bilder von VtoursBild 255 / 281
Bilder von VtoursBild 256 / 281
Bilder von VtoursBild 257 / 281
Bilder von VtoursBild 258 / 281
Bilder von VtoursBild 259 / 281
Bilder von VtoursBild 260 / 281
Bilder von VtoursBild 261 / 281
Bilder von VtoursBild 262 / 281
Bilder von VtoursBild 263 / 281
Bilder von VtoursBild 264 / 281
Bilder von LMX LiveBild 265 / 281
Bilder von LMX LiveBild 266 / 281
Bilder von LMX LiveBild 267 / 281
Bilder von LMX LiveBild 268 / 281
Bilder von HLX/holidays.chBild 269 / 281
Bilder von HLX/holidays.chBild 270 / 281
Bilder von HLX/holidays.chBild 271 / 281
Bilder von HLX/holidays.chBild 272 / 281
Bilder von HLX/holidays.chBild 273 / 281
Bilder von HLX/holidays.chBild 274 / 281
Bilder von HLX/holidays.chBild 275 / 281
Bilder von HLX/holidays.chBild 276 / 281
Bilder von Thomas CookBild 277 / 281
Bilder von Thomas CookBild 278 / 281
Bilder von Thomas CookBild 279 / 281
Bilder von Thomas CookBild 280 / 281
Bilder von Thomas CookBild 281 / 281

176 Hotelbewertungen

  • 90% Weiterempfehlung
  • 4,9 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Entspannen auf Südzypern (griech. Teil): Besuchen Sie das zypriotische 4 Sterne Hotel Crystal Springs

Eine wunderbare Schönheit verspricht Ihnen Ihr Aufenthalt in der mediterranen Hotelanlage Crystal Springs, dem idealen Ort für Ihren Erlebnisurlaub in Protaras. Nutzen Sie die Strandlage im kinderfreundlichen 4 Sterne Familienhotel auf Zypern. Nahe am Meer gelegen, genießen Sie im zypriotischen 4 Sterne Familienhotel den sandigen Strand. Das Hotel am Strand auf Südzypern (griech. Teil) verfügt insgesamt über 125 Zimmer. Die Zimmer verteilen sich in Ihrem charmanten Hotel in Protaras auf 5 Etagen. Ein Aufzug bringt Sie bequem dorthin. Lassen Sie im Freien auf der Terrasse, dem Balkon, dem Garten oder der Sonnenterrasse im 4 Sterne Familienresort auf Zypern Ihre Gedanken schweifen. Schon das Foyer des Hotels auf Südzypern (griech. Teil) strahlt eine beschauliche Stimmung aus. Nutzen Sie in kurzer Entfernung vom Hotel öffentliche Verkehrsmittel (50 Meter) und sehen Sie sich Protaras an. Das Hotel auf Zypern verfügt ebenfalls über einen TV-Raum, damit Sie auch im Urlaub up-to-date bleiben. Über einen kabellosen Internetzugang haben Sie in Ihrem Familienresort auf Südzypern (griech. Teil) bequemen Zugriff auf Ihre E-Mails und halten sich so auch in Familienreise auf dem neuesten Stand. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen steht Ihnen in Ihrer Hotelanlage in Protaras die medizinische Betreuung zur Verfügung.

Kinder kommen auf Zypern ganz groß raus

In Ihrem gemütlichen 4 Sterne Hotel Crystal Springs fühlen sich auch Ihre Kinder pudelwohl. Beim Babysitter sind Ihre Kinder im mediterranen Familienhotel Crystal Springs gut aufgehoben. Der separate Kinderpool des Crystal Springs sorgt im gemütlichen Familienresort für Unterhaltungbei den kleinen Gästen. Ihre Kinder sitzen stets bequem. Das Restaurant bietet eigens Kinderhochstühle. Singen, tanzen, spielen und toben – das Unterhaltungsprogramm in der Hotelanlage Crystal Springs sorgt für Gaudi und Action bei Ihren Kindern. Darüber hinaus laden auch ein Spielplatz, ein gut ausgestattetes Spielzimmer, ein bunter Miniclub oder eine Mini-Disco die Kinder im mediterranen Hotel Crystal Springs ein.

Ihre Zimmerausstattung im 4 Sterne Familienhotel auf Südzypern (griech. Teil) – Meerblick und ein Doppelbett

Eine praktische Raumaufteilung, einen Balkon und einen gemütlichen Teppich – all das bietet Ihr Zimmer mit Meerblick im luxuriösen 4 Sterne Komforthotel. Mit der Klimaanlage und der Zentralheizung herrscht im Zimmer Wohlfühltemperatur. Erholung finden Sie in einem praktischen Doppelbett. Ein Kinderbett stellt das Hotel auf Anfrage gerne bereit. In Ihrem Badezimmer finden Sie eine große Badewanne und eine Dusche. Praktisch: Die Ausstattung umfasst auch einen Föhn. Für einen gemütlichen Abend auf dem Zimmer sorgt in Ihrem 4 Sterne Familienresort ein Fernseher – eine Stereoanlage bietet zusätzliche Abwechslung. Wen im mediterranen Komforthotel die Sehnsucht nach seinen Lieben packt: Im Zimmer ist ein Telefon installiert. Die Ausstattung Ihres Zimmers im 4 Sterne Familienhotel umfasst einige weitere praktische Details: Mit dabei ist auch ein Zimmersafe und eine gut gefüllte Minibar.

Ihr eigener Speiseplan im Urlaub mit den Kindern: Selbstversorger im Crystal Springs

Ihre Lieblingsgerichte bereiten Sie im zypriotischen 4 Sterne Hotel Crystal Springs auch in Ihrem Familienurlaub selbst zu. Die Hotelanlage bietet durch die Unterkünfte für Selbstversorger wahlweise mit einem vollwertigen Kühlschrank oder einem kleinen Kühlschrank ideale Bedingungen für einen Individualurlaub. In 100 Metern Entfernung von Ihrer Unterkunft finden Sie weitere günstige Einkaufsmöglichkeiten.

Kulinarische Genüsse in Ihrem zypriotischen Familienresort auf Zypern

Lassen Sie sich in Ihrer Hotelanlage auf Südzypern (griech. Teil) von landestypischen Köstlichkeiten verwöhnen. Im Hotel auf Zypern dinieren Sie im Restaurant oder dem Café. Genießen Sie dazu Softdrinks und alkoholische Getränke. Im Restaurant gibt es einen Nichtraucherbereich. Im mediterranen Familienresort Crystal Springs auf Südzypern (griech. Teil) lädt das Küchenteam zu Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet und Abendbuffet. Daneben warten Snacks auf Sie. Gerne geht das Restaurant-Personal mit vegetarischen Gerichte auf Ihre besonderen Wünsche und Bedürfnisse ein. In der Snackbar erwartet Sie im Hotel in Protaras eine reichhaltige Auswahl an kleinen Speisen für zwischendurch. Das Küchenteam im Crystal Springs serviert Ihnen gerne auch ein kontinentales Frühstück. So kann der Tag im mediterranen 4 Sterne Komforthotel beginnen.

Alles in Reichweite des Crystal Springs

Im hoteleigenen Supermarkt finden Sie in Ihrem Urlaub Kleinigkeiten für den täglichen Gebrauch. Schauen Sie einmal im Souvenir-Shop im zypriotischen 4 Sterne Familienhotel vorbei – hier gibt es Urlaubserinnerungen zum Anfassen. In Ihrem Hotel Crystal Springs finden Sie Geschäfte mit unterschiedlichem Angebot. Am Zeitungskiosk im 4 Sterne Familienhotel finden Sie neben tagesaktuellen Zeitungen auch spannende Romane und Zeitschriften. Unweit von Ihrem Familienhotel finden Sie auf Zypern weitere Shopping-Möglichkeiten.

Ihr Urlaub mit Kindern in der mediterranen 4 Sterne Hotelanlage Crystal Springs perfekt abgewickelt

Ihr charmantes Familienhotel bietet alle Annehmlichkeiten, die die Ferien auf Südzypern (griech. Teil) zu einem erholsamen Erlebnis machen: Zum Beispiel die Garage, wo Sie Ihr Fahrzeug sicher unterbringen. 24 Stunden am Tag checken Sie im 4 Sterne Hotel bequem ein und aus. Für Fragen zu Wechselstube, Wäscherei oder Ausflugszielen steht Ihnen das Team der Rezeption im luxuriösen 4 Sterne Familienresort gerne zur Verfügung. Zahlen Sie im Urlaub einfach per Kreditkarte. Für Ihre Wertsachen steht ein Safe zur Verfügung.

Gute Unterhaltung in Familienreise

Wenn die Sonne malerisch über Protaras untergeht, ist in Ihrem zypriotischen 4 Sterne Hotel noch lange nicht Schluss. Lassen Sie Ihren Tag in Ihrem gemütlichen Komforthotel Crystal Springs in der Bar ausklingen. Beim Billard und Darts werden Sie im Hotel Crystal Springs auf Zypern aktiv. Mischen Sie sich unters Volk und erleben Sie in den umliegenden Bars und Pubs einen ausgelassenen Abend. Nachtclubs erwarten Sie In 4000 Metern Entfernung. In 100 Metern Entfernung finden Sie außerdem Restaurants.

Strand und Pool – Wasserfreunde aufgepasst!

Nahe dem sandigen Strand auf Südzypern (griech. Teil) gelegen, bietet Ihr Urlaubshotel ideale Voraussetzungen für ausgelassenen Badespaß im Meer. Für einen perfekten Sonnentag stellt Ihnen das Familienhotel bequeme Liegestühle, Sonnenschirme und Handtücher bereit. An der Poolbar erfrischen Sie sich mit einem kühlen Drink. Dank des vielfältigen Animationsprogramms im gemütlichen 4 Sterne Familienresort wird Ihr Badeurlaub sicher unterhaltsam.

Umfangreiches Wellnessangebot in Ihrem mediterranen Familienhotel

Mit dem richtigen Wellness- und Beautyprogramm wird Ihr Urlaub im zypriotischen 4 Sterne Familienresort Crystal Springs zu einem wahren Entspannungserlebnis. Darüber hinaus bietet das Familienhotel Crystal Springs viele Annehmlichkeiten wie Massagen. Außerdem erwartet Sie ein Schönheitssalon und der Friseur. In der heißen Sauna finden Sie in der mediterranen 4 Sterne Hotelanlage Ruhe und Entspannung. Besuchen Sie zum Beispiel das wohltuende Dampfbad in Ihrem zypriotischen Hotel – atmen Sie durch und genießen Sie das Wohlgefühl. Das luxuriöse 4 Sterne Familienresort hält für Sonnenanbeter ein Solarium bereit.

Ferien in Protaras mit dem Plus an Sport

Im Crystal Springs gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, sich auszupowern. So umfasst das Angebot zum Beispiel Tennis und Bogenschießen. Am Strand umfasst das Angebot Wassersport und Tauchen. Darüber hinaus gibt es Tischtennis und Boccia. Genießen Sie Familienreise auf Zypern in vollen Zügen – das umfangreiche Aktivprogramm in Ihrem mediterranen 4 Sterne Familienhotel hält Sie auf Trab. Sportarten wie Beachvolleyball und Fahrrad fahren stehen im zypriotischen Familienresort Crystal Springs ebenfalls auf dem Sportprogramm. Wie wäre es mit Training im Fitness-Studio oder Aerobic in Ihrem Urlaub mit den Kindern? Das hält Sie fit und stärkt Ihre Muskulatur. Vielleicht versuchen Sie es auch mit Wasseraerobic? Beim Fahrradverleih mieten Sie sich Ihr Wunsch-Rad für Ausflüge in die wunderschöne Umgebung.

Geschäftlich am Meer: Business in Ihrem Familienhotel Crystal Springs auf Südzypern (griech. Teil)

Für Ihren Geschäftstermin suchen Sie den perfekten Platz in Protaras? Im Hotel finden Sie dazu in einem Konferenzraum den idealen Rahmen.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 384

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 42

176 Hotelbewertungen für Crystal Springs Beach

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsZypern Süd