1. Angsana Resort & Spa Velavaru

Angsana Resort & Spa Velavaru

*****
Dhaalu Atoll, Dhaalu Atoll, Malediven
Bilder von DERTOURBild 1 / 359
Bilder von DERTOURBild 2 / 359
Bilder von DERTOURBild 3 / 359
Bilder von DERTOURBild 4 / 359
Bilder von DERTOURBild 5 / 359
Bilder von DERTOURBild 6 / 359
Bilder von DERTOURBild 7 / 359
Bilder von DERTOURBild 8 / 359
Bilder von DERTOURBild 9 / 359
Bilder von DERTOURBild 10 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 11 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 12 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 13 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 14 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 15 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 16 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 17 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 18 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 19 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 20 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 21 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 359
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 35 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 36 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 37 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 38 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 39 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 40 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 41 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 42 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 43 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 44 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 45 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 46 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 47 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 48 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 49 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 50 / 359
Bilder von JAHN ReisenBild 51 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 52 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 53 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 54 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 55 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 56 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 57 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 58 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 59 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 60 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 61 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 62 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 63 / 359
Bilder von 5vorFlugBild 64 / 359
Bilder von Thomas CookBild 65 / 359
Bilder von Thomas CookBild 66 / 359
Bilder von Thomas CookBild 67 / 359
Bilder von Thomas CookBild 68 / 359
Bilder von Thomas CookBild 69 / 359
Bilder von Thomas CookBild 70 / 359
Bilder von Thomas CookBild 71 / 359
Bilder von Thomas CookBild 72 / 359
Bilder von Thomas CookBild 73 / 359
Bilder von Thomas CookBild 74 / 359
Bilder von Thomas CookBild 75 / 359
Bilder von Thomas CookBild 76 / 359
Bilder von Thomas CookBild 77 / 359
Bilder von Thomas CookBild 78 / 359
Bilder von Thomas CookBild 79 / 359
Bilder von Thomas CookBild 80 / 359
Bilder von Thomas CookBild 81 / 359
Bilder von Thomas CookBild 82 / 359
Bilder von Thomas CookBild 83 / 359
Bilder von Thomas CookBild 84 / 359
Bilder von Thomas CookBild 85 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 86 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 87 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 88 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 89 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 90 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 91 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 92 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 93 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 94 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 95 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 96 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 97 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 98 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 99 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 100 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 101 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 102 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 103 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 104 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 105 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 106 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 107 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 108 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 109 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 110 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 111 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 112 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 113 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 114 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 115 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 116 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 117 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 118 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 119 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 120 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 121 / 359
Bilder von TUI DeutschlandBild 122 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 123 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 124 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 125 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 126 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 127 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 128 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 129 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 130 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 131 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 132 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 133 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 134 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 135 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 136 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 137 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 138 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 139 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 140 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 141 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 142 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 143 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 144 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 145 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 146 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 147 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 148 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 149 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 150 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 151 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 152 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 153 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 154 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 155 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 156 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 157 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 158 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 159 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 160 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 161 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 162 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 163 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 164 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 165 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 166 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 167 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 168 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 169 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 170 / 359
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 171 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 172 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 173 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 174 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 175 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 176 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 177 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 178 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 179 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 180 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 181 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 182 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 183 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 184 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 185 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 186 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 187 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 188 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 189 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 190 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 191 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 192 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 193 / 359
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 194 / 359
Bilder von TravelNowBild 195 / 359
Bilder von TravelNowBild 196 / 359
Bilder von TravelNowBild 197 / 359
Bilder von TravelNowBild 198 / 359
Bilder von TravelNowBild 199 / 359
Bilder von TravelNowBild 200 / 359
Bilder von TravelNowBild 201 / 359
Bilder von TravelNowBild 202 / 359
Bilder von TravelNowBild 203 / 359
Bilder von TravelNowBild 204 / 359
Bilder von TravelNowBild 205 / 359
Bilder von TravelNowBild 206 / 359
Bilder von TravelNowBild 207 / 359
Bilder von TravelNowBild 208 / 359
Bilder von TravelNowBild 209 / 359
Bilder von TravelNowBild 210 / 359
Bilder von TravelNowBild 211 / 359
Bilder von TravelNowBild 212 / 359
Bilder von TravelNowBild 213 / 359
Bilder von TravelNowBild 214 / 359
Bilder von TravelNowBild 215 / 359
Bilder von TravelNowBild 216 / 359
Bilder von TravelNowBild 217 / 359
Bilder von TravelNowBild 218 / 359
Bilder von TravelNowBild 219 / 359
Bilder von TravelNowBild 220 / 359
Bilder von TravelNowBild 221 / 359
Bilder von TravelNowBild 222 / 359
Bilder von TravelNowBild 223 / 359
Bilder von TravelNowBild 224 / 359
Bilder von TravelNowBild 225 / 359
Bilder von TravelNowBild 226 / 359
Bilder von TravelNowBild 227 / 359
Bilder von TravelNowBild 228 / 359
Bilder von TravelNowBild 229 / 359
Bilder von TravelNowBild 230 / 359
Bilder von TravelNowBild 231 / 359
Bilder von TravelNowBild 232 / 359
Bilder von TravelNowBild 233 / 359
Bilder von TravelNowBild 234 / 359
Bilder von TravelNowBild 235 / 359
Bilder von JT TouristikBild 236 / 359
Bilder von JT TouristikBild 237 / 359
Bilder von JT TouristikBild 238 / 359
Bilder von JT TouristikBild 239 / 359
Bilder von JT TouristikBild 240 / 359
Bilder von JT TouristikBild 241 / 359
Bilder von JT TouristikBild 242 / 359
Bilder von JT TouristikBild 243 / 359
Bilder von JT TouristikBild 244 / 359
Bilder von JT TouristikBild 245 / 359
Bilder von JT TouristikBild 246 / 359
Bilder von JT TouristikBild 247 / 359
Bilder von JT TouristikBild 248 / 359
Bilder von JT TouristikBild 249 / 359
Bilder von JT TouristikBild 250 / 359
Bilder von JT TouristikBild 251 / 359
Bilder von JT TouristikBild 252 / 359
Bilder von JT TouristikBild 253 / 359
Bilder von JT TouristikBild 254 / 359
Bilder von JT TouristikBild 255 / 359
Bilder von JT TouristikBild 256 / 359
Bilder von JT TouristikBild 257 / 359
Bilder von JT TouristikBild 258 / 359
Bilder von JT TouristikBild 259 / 359
Bilder von JT TouristikBild 260 / 359
Bilder von JT TouristikBild 261 / 359
Bilder von JT TouristikBild 262 / 359
Bilder von JT TouristikBild 263 / 359
Bilder von JT TouristikBild 264 / 359
Bilder von JT TouristikBild 265 / 359
Bilder von JT TouristikBild 266 / 359
Bilder von JT TouristikBild 267 / 359
Bilder von JT TouristikBild 268 / 359
Bilder von JT TouristikBild 269 / 359
Bilder von JT TouristikBild 270 / 359
Bilder von JT TouristikBild 271 / 359
Bilder von JT TouristikBild 272 / 359
Bilder von JT TouristikBild 273 / 359
Bilder von JT TouristikBild 274 / 359
Bilder von JT TouristikBild 275 / 359
Bilder von JT TouristikBild 276 / 359
Bilder von JT TouristikBild 277 / 359
Bilder von JT TouristikBild 278 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 279 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 280 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 281 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 282 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 283 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 284 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 285 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 286 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 287 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 288 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 289 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 290 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 291 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 292 / 359
Bilder von LTUR TourismusBild 293 / 359
Bilder von FTI TouristikBild 294 / 359
Bilder von FTI TouristikBild 295 / 359
Bilder von FTI TouristikBild 296 / 359
Bilder von FTI TouristikBild 297 / 359
Bilder von FTI TouristikBild 298 / 359
Bilder von FTI TouristikBild 299 / 359
Bilder von FTI TouristikBild 300 / 359
Bilder von FTI TouristikBild 301 / 359
Bilder von FTI TouristikBild 302 / 359
Bilder von FTI TouristikBild 303 / 359
Bilder von FTI TouristikBild 304 / 359
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 305 / 359
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 306 / 359
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 307 / 359
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 308 / 359
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 309 / 359
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 310 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 311 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 312 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 313 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 314 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 315 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 316 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 317 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 318 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 319 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 320 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 321 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 322 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 323 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 324 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 325 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 326 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 327 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 328 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 329 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 330 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 331 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 332 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 333 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 334 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 335 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 336 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 337 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 338 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 339 / 359
Bilder von HLX/holidays.chBild 340 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 341 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 342 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 343 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 344 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 345 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 346 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 347 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 348 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 349 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 350 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 351 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 352 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 353 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 354 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 355 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 356 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 357 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 358 / 359
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 359 / 359

13 Hotelbewertungen

  • 100% Weiterempfehlung
  • 5,5 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Tropisches Hotel auf den Malediven: die Seele baumeln lassen im Angsana Resort & Spa Velavaru

Kommen Sie ins Angsana Resort & Spa Velavaru an den Indischen Ozean und lassen Sie in Ihrem Urlaub auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll die Palmen auf sich wirken. Nicht weit vom traumhaften Strand gelegen, macht das ozeanische 4.5 Sterne Komforthotel Urlaubsträume wahr und Sonnenhungrige finden Ruhe. Die Terrasse, der Garten oder die Sonnenterrasse im Urlaubshotel am Indischen Ozean lädt ebenfalls zum Sonne tanken ein. Natürlich steht Ihnen im Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru auf den Malediven ein kabelloser Internetzugang zur Verfügung.

Ihr attraktives 4.5 Sterne Hotel auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll bietet Ihnen Meerblick und ein Kingsize-Bett

Buchen Sie Ihr Zimmer mit Meerblick, einem geräumigen Wohnzimmer, einer stilvollen Lounge oder einem getrennten Schlafzimmer und einer Terrasse. Wohlfühltemperatur herrscht im Zimmer dank der Klimaanlage und dem Ventilator jederzeit. Das Badezimmer in Ihrem Hotel auf den Malediven sind mit einem luxuriösen Whirlpool, einer großen Badewanne und einer Dusche ausgestattet. Zur Ausstattung Ihres Badezimmers gehört ebenso ein Föhn. Für Ihren persönlichen Komfort steht Ihnen ein flauschiger Bademantel zur Verfügung. Ihr riesiges Kingsize-Bett sichert Ihnen maximalen Komfort in Ihrem Zimmer. Bleiben Sie auch in Ihrem Urlaub am Indischen Ozean auf dem Laufenden: Eine kabellose Internetanbindung macht es möglich. Auch im Urlaub sind Sie in Ihrem 4.5 Sterne Hotel auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll immer gut unterhalten, dafür sorgt der Flachbildfernseher mit DVD-Player sowie der CD-Player. Wen im luxuriösen Hotel die Sehnsucht nach seinen Lieben packt: Im Zimmer ist ein Telefon installiert. Die Ausstattung Ihres Zimmers im Komforthotel umfasst einige weitere praktische Details: Mit dabei ist auch ein Zimmersafe und eine gut gefüllte Minibar.

Shoppen und schlendern unweit von Ihrem gemütlichen 4.5 Sterne Hotel

Genießen Sie Ihre wunderbaren Ferien in vollen Zügen und stöbern Sie durch die Geschäfte in Ihrem tropischen 4.5 Sterne Hotel. Stöbern Sie im Souvenir-Shop im ozeanischen 4.5 Sterne Hotel nach kleinen Mitbringseln für Ihre Lieben daheim.

Unvergessliche Gaumenfreuden im ozeanischen 4.5 Sterne Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru auf den Malediven

Lassen Sie sich in Ihrem gemütlichen 4.5 Sterne Komforthotel am Indischen Ozean von landestypischen Köstlichkeiten verwöhnen. Im Hotel auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll essen Sie im Restaurant. Schlemmen Sie im ozeanischen 4.5 Sterne Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru auf den Malediven bei Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet und Abendbuffet.

Wellness und Spa im tropischen 4.5 Sterne Hotel auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll

Genießen Sie in Ihrem ozeanischen 4.5 Sterne Komforthotel Ihre Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich verwöhnen. Besuchen Sie im tropischen 4.5 Sterne Urlaubshotel zum Beispiel den luxuriösen Whirlpool – danach werden Sie sich wie ein neuer Mensch fühlen. Im Angsana Resort & Spa Velavaru ist das noch lange nicht alles – Massagen machen Ihre perfekten Ferien auf den Malediven perfekt. Außerdem gibt es den Friseur.

Für Ihre Fitness ist in den wunderbaren Ferien gesorgt – Urlaubshotel Angsana Resort & Spa Velavaru

Für sportliche Aktivitäten ist in Ihren wunderbaren Ferien gesorgt. Am Strand gibt es Wassersport, Wellenreiten, Windsurfen, Tauchen, Schnorcheln, Segeln, Katamaran, Bananenboot reiten, Kanu fahren oder Angeln – nutzen Sie die Möglichkeiten im Angsana Resort & Spa Velavaru. Freizeitsport gibt es hier auch, zum Beispiel Tischtennis. Das Sportangebot im tropischen Urlaubshotel Angsana Resort & Spa Velavaru lässt im Urlaub am Indischen Ozean keine Wünsche offen. Sportarten wie Beachvolleyball und Volleyball stehen im 4.5 Sterne Komforthotel Angsana Resort & Spa Velavaru ebenfalls auf dem Sportprogramm. Fassen Sie während Ihres Erholungsurlaubs in Ihrem Hotel doch auch einmal Training im Fitness-Studio oder Yoga ins Auge.

Wasser satt – am Strand und am Pool auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll

Im Angsana Resort & Spa Velavaru steht Ihnen der Pool zur Verfügung. Das Hotel hält für Ihr Sonnenbad bequeme Liegestühle, Sonnenschirme und Handtücher bereit. An der Poolbar im tropischen 4.5 Sterne Hotel erfrischen Sie sich mit einem kühlen Drink.

Entertainment in Ihrem ozeanischen 4.5 Sterne Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru

Für eine unterhaltsame Abendgestaltung ist viel geboten: Eine Bar und eine gut sortierte Bibliothek gibt es hierfür im Hotel. Beim Billard und Darts werden Sie im 4.5 Sterne Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru am Indischen Ozean aktiv. Genießen Sie erlebnisreiche Tage und lange Nächte in Ihrem Komforthotel.

Ihre perfekten Ferien im ozeanischen Komforthotel Angsana Resort & Spa Velavaru perfekt abgewickelt

Lassen Sie Ihre Seele baumeln – Das Team des Angsana Resort & Spa Velavaru kümmert sich um den Rest. Ihre Hotelrechnung zahlen Sie ganz bequem mit den gängigen Kreditkarten.

In den wunderbaren Ferien unabhängig bleiben: Selbstversorger im Angsana Resort & Spa Velavaru

Im Angsana Resort & Spa Velavaru haben Sie die Möglichkeit, während Ihrem perfekten Urlaub auch einmal selbst zu kochen. Das Hotel bietet seinen Gästen Unterkünfte für Selbstversorger an. Hier finden Sie wahlweise eine gut ausgestattete Küche, einen vollwertigen Kühlschrank oder eine Tee- und Kaffeemaschine.

Kinder kommen auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll ganz groß raus

Im wunderschönen Komforthotel Angsana Resort & Spa Velavaru erleben Sie unvergessliche Ferien mit der ganzen Familie. Außerdem erleben die Zwerge im bunten Miniclub ein aufregendes Unterhaltungsprogramm.

Geschäftlich am Meer: Business in Ihrem Urlaubshotel Angsana Resort & Spa Velavaru auf den Malediven

Das Komforthotel am Indischen Ozean bietet sich hervorragend für eine Kundentagung oder ein Firmenbankett an. Den passenden Rahmen für Ihre Tagung oder Ihr Meeting finden Sie im Hotel in einem Business-Center.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer mit Meerblick, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 1954

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer mit Meerblick, Halbpension

p.P ab 657

13 Hotelbewertungen für Angsana Resort & Spa Velavaru

Hotels in der Nähe
TOP HotelsDhaalu Atoll