1. Angsana Resort & Spa Velavaru

Angsana Resort & Spa Velavaru

*****
Dhaalu Atoll, Dhaalu Atoll, Malediven
Bilder von DERTOURBild 1 / 340
Bilder von DERTOURBild 2 / 340
Bilder von DERTOURBild 3 / 340
Bilder von DERTOURBild 4 / 340
Bilder von DERTOURBild 5 / 340
Bilder von DERTOURBild 6 / 340
Bilder von DERTOURBild 7 / 340
Bilder von DERTOURBild 8 / 340
Bilder von DERTOURBild 9 / 340
Bilder von DERTOURBild 10 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 11 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 12 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 13 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 14 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 15 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 16 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 17 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 18 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 19 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 20 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 21 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 35 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 36 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 37 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 38 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 39 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 40 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 41 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 42 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 43 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 44 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 45 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 46 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 47 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 48 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 49 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 50 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 51 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 52 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 53 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 54 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 55 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 56 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 57 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 58 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 59 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 60 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 61 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 62 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 63 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 64 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 65 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 66 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 67 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 68 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 69 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 70 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 71 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 72 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 73 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 74 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 75 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 76 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 77 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 78 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 79 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 80 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 81 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 82 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 83 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 84 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 85 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 86 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 87 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 88 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 89 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 90 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 91 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 92 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 93 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 94 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 95 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 96 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 97 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 98 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 99 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 100 / 340
Bilder von TUI DeutschlandBild 101 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 102 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 103 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 104 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 105 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 106 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 107 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 108 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 109 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 110 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 111 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 112 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 113 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 114 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 115 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 116 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 117 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 118 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 119 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 120 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 121 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 122 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 123 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 124 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 125 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 126 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 127 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 128 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 129 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 130 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 131 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 132 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 133 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 134 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 135 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 136 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 137 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 138 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 139 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 140 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 141 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 142 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 143 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 144 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 145 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 146 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 147 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 148 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 149 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 150 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 151 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 152 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 153 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 154 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 155 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 156 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 157 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 158 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 159 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 160 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 161 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 162 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 163 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 164 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 165 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 166 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 167 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 168 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 169 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 170 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 171 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 172 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 173 / 340
Bilder von TravelNowBild 174 / 340
Bilder von TravelNowBild 175 / 340
Bilder von TravelNowBild 176 / 340
Bilder von TravelNowBild 177 / 340
Bilder von TravelNowBild 178 / 340
Bilder von TravelNowBild 179 / 340
Bilder von TravelNowBild 180 / 340
Bilder von TravelNowBild 181 / 340
Bilder von TravelNowBild 182 / 340
Bilder von TravelNowBild 183 / 340
Bilder von TravelNowBild 184 / 340
Bilder von TravelNowBild 185 / 340
Bilder von TravelNowBild 186 / 340
Bilder von TravelNowBild 187 / 340
Bilder von TravelNowBild 188 / 340
Bilder von TravelNowBild 189 / 340
Bilder von TravelNowBild 190 / 340
Bilder von TravelNowBild 191 / 340
Bilder von TravelNowBild 192 / 340
Bilder von TravelNowBild 193 / 340
Bilder von TravelNowBild 194 / 340
Bilder von TravelNowBild 195 / 340
Bilder von TravelNowBild 196 / 340
Bilder von TravelNowBild 197 / 340
Bilder von TravelNowBild 198 / 340
Bilder von TravelNowBild 199 / 340
Bilder von TravelNowBild 200 / 340
Bilder von TravelNowBild 201 / 340
Bilder von TravelNowBild 202 / 340
Bilder von TravelNowBild 203 / 340
Bilder von TravelNowBild 204 / 340
Bilder von TravelNowBild 205 / 340
Bilder von TravelNowBild 206 / 340
Bilder von TravelNowBild 207 / 340
Bilder von TravelNowBild 208 / 340
Bilder von TravelNowBild 209 / 340
Bilder von TravelNowBild 210 / 340
Bilder von TravelNowBild 211 / 340
Bilder von TravelNowBild 212 / 340
Bilder von TravelNowBild 213 / 340
Bilder von TravelNowBild 214 / 340
Bilder von JT TouristikBild 215 / 340
Bilder von JT TouristikBild 216 / 340
Bilder von JT TouristikBild 217 / 340
Bilder von JT TouristikBild 218 / 340
Bilder von JT TouristikBild 219 / 340
Bilder von JT TouristikBild 220 / 340
Bilder von JT TouristikBild 221 / 340
Bilder von JT TouristikBild 222 / 340
Bilder von JT TouristikBild 223 / 340
Bilder von JT TouristikBild 224 / 340
Bilder von JT TouristikBild 225 / 340
Bilder von JT TouristikBild 226 / 340
Bilder von JT TouristikBild 227 / 340
Bilder von JT TouristikBild 228 / 340
Bilder von JT TouristikBild 229 / 340
Bilder von JT TouristikBild 230 / 340
Bilder von JT TouristikBild 231 / 340
Bilder von JT TouristikBild 232 / 340
Bilder von JT TouristikBild 233 / 340
Bilder von JT TouristikBild 234 / 340
Bilder von JT TouristikBild 235 / 340
Bilder von JT TouristikBild 236 / 340
Bilder von JT TouristikBild 237 / 340
Bilder von JT TouristikBild 238 / 340
Bilder von JT TouristikBild 239 / 340
Bilder von JT TouristikBild 240 / 340
Bilder von JT TouristikBild 241 / 340
Bilder von JT TouristikBild 242 / 340
Bilder von JT TouristikBild 243 / 340
Bilder von JT TouristikBild 244 / 340
Bilder von JT TouristikBild 245 / 340
Bilder von JT TouristikBild 246 / 340
Bilder von JT TouristikBild 247 / 340
Bilder von JT TouristikBild 248 / 340
Bilder von JT TouristikBild 249 / 340
Bilder von JT TouristikBild 250 / 340
Bilder von JT TouristikBild 251 / 340
Bilder von JT TouristikBild 252 / 340
Bilder von JT TouristikBild 253 / 340
Bilder von JT TouristikBild 254 / 340
Bilder von JT TouristikBild 255 / 340
Bilder von JT TouristikBild 256 / 340
Bilder von JT TouristikBild 257 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 258 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 259 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 260 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 261 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 262 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 263 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 264 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 265 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 266 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 267 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 268 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 269 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 270 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 271 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 272 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 273 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 274 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 275 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 276 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 277 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 278 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 279 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 280 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 281 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 282 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 283 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 284 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 285 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 286 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 287 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 288 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 289 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 290 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 291 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 292 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 293 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 294 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 295 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 296 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 297 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 298 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 299 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 300 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 301 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 302 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 303 / 340
Bilder von Thomas Cook xBild 304 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 305 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 306 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 307 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 308 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 309 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 310 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 311 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 312 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 313 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 314 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 315 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 316 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 317 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 318 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 319 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 320 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 321 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 322 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 323 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 324 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 325 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 326 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 327 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 328 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 329 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 330 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 331 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 332 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 333 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 334 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 335 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 336 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 337 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 338 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 339 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 340 / 340

13 Hotelbewertungen

  • 100% Weiterempfehlung
  • 5,5 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Tropisches Hotel auf den Malediven: die Seele baumeln lassen im Angsana Resort & Spa Velavaru

Kommen Sie ins Angsana Resort & Spa Velavaru an den Indischen Ozean und lassen Sie in Ihrem Urlaub auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll die Palmen auf sich wirken. Nicht weit vom traumhaften Strand gelegen, macht das ozeanische 4.5 Sterne Komforthotel Urlaubsträume wahr und Sonnenhungrige finden Ruhe. Die Terrasse, der Garten oder die Sonnenterrasse im Urlaubshotel am Indischen Ozean lädt ebenfalls zum Sonne tanken ein. Natürlich steht Ihnen im Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru auf den Malediven ein kabelloser Internetzugang zur Verfügung.

Ihr attraktives 4.5 Sterne Hotel auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll bietet Ihnen Meerblick und ein Kingsize-Bett

Buchen Sie Ihr Zimmer mit Meerblick, einem geräumigen Wohnzimmer, einer stilvollen Lounge oder einem getrennten Schlafzimmer und einer Terrasse. Wohlfühltemperatur herrscht im Zimmer dank der Klimaanlage und dem Ventilator jederzeit. Das Badezimmer in Ihrem Hotel auf den Malediven sind mit einem luxuriösen Whirlpool, einer großen Badewanne und einer Dusche ausgestattet. Zur Ausstattung Ihres Badezimmers gehört ebenso ein Föhn. Für Ihren persönlichen Komfort steht Ihnen ein flauschiger Bademantel zur Verfügung. Ihr riesiges Kingsize-Bett sichert Ihnen maximalen Komfort in Ihrem Zimmer. Bleiben Sie auch in Ihrem Urlaub am Indischen Ozean auf dem Laufenden: Eine kabellose Internetanbindung macht es möglich. Auch im Urlaub sind Sie in Ihrem 4.5 Sterne Hotel auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll immer gut unterhalten, dafür sorgt der Flachbildfernseher mit DVD-Player sowie der CD-Player. Wen im luxuriösen Hotel die Sehnsucht nach seinen Lieben packt: Im Zimmer ist ein Telefon installiert. Die Ausstattung Ihres Zimmers im Komforthotel umfasst einige weitere praktische Details: Mit dabei ist auch ein Zimmersafe und eine gut gefüllte Minibar.

Shoppen und schlendern unweit von Ihrem gemütlichen 4.5 Sterne Hotel

Genießen Sie Ihre wunderbaren Ferien in vollen Zügen und stöbern Sie durch die Geschäfte in Ihrem tropischen 4.5 Sterne Hotel. Stöbern Sie im Souvenir-Shop im ozeanischen 4.5 Sterne Hotel nach kleinen Mitbringseln für Ihre Lieben daheim.

Unvergessliche Gaumenfreuden im ozeanischen 4.5 Sterne Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru auf den Malediven

Lassen Sie sich in Ihrem gemütlichen 4.5 Sterne Komforthotel am Indischen Ozean von landestypischen Köstlichkeiten verwöhnen. Im Hotel auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll essen Sie im Restaurant. Schlemmen Sie im ozeanischen 4.5 Sterne Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru auf den Malediven bei Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet und Abendbuffet.

Wellness und Spa im tropischen 4.5 Sterne Hotel auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll

Genießen Sie in Ihrem ozeanischen 4.5 Sterne Komforthotel Ihre Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich verwöhnen. Besuchen Sie im tropischen 4.5 Sterne Urlaubshotel zum Beispiel den luxuriösen Whirlpool – danach werden Sie sich wie ein neuer Mensch fühlen. Im Angsana Resort & Spa Velavaru ist das noch lange nicht alles – Massagen machen Ihre perfekten Ferien auf den Malediven perfekt. Außerdem gibt es den Friseur.

Für Ihre Fitness ist in den wunderbaren Ferien gesorgt – Urlaubshotel Angsana Resort & Spa Velavaru

Für sportliche Aktivitäten ist in Ihren wunderbaren Ferien gesorgt. Am Strand gibt es Wassersport, Wellenreiten, Windsurfen, Tauchen, Schnorcheln, Segeln, Katamaran, Bananenboot reiten, Kanu fahren oder Angeln – nutzen Sie die Möglichkeiten im Angsana Resort & Spa Velavaru. Freizeitsport gibt es hier auch, zum Beispiel Tischtennis. Das Sportangebot im tropischen Urlaubshotel Angsana Resort & Spa Velavaru lässt im Urlaub am Indischen Ozean keine Wünsche offen. Sportarten wie Beachvolleyball und Volleyball stehen im 4.5 Sterne Komforthotel Angsana Resort & Spa Velavaru ebenfalls auf dem Sportprogramm. Fassen Sie während Ihres Erholungsurlaubs in Ihrem Hotel doch auch einmal Training im Fitness-Studio oder Yoga ins Auge.

Wasser satt – am Strand und am Pool auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll

Im Angsana Resort & Spa Velavaru steht Ihnen der Pool zur Verfügung. Das Hotel hält für Ihr Sonnenbad bequeme Liegestühle, Sonnenschirme und Handtücher bereit. An der Poolbar im tropischen 4.5 Sterne Hotel erfrischen Sie sich mit einem kühlen Drink.

Entertainment in Ihrem ozeanischen 4.5 Sterne Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru

Für eine unterhaltsame Abendgestaltung ist viel geboten: Eine Bar und eine gut sortierte Bibliothek gibt es hierfür im Hotel. Beim Billard und Darts werden Sie im 4.5 Sterne Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru am Indischen Ozean aktiv. Genießen Sie erlebnisreiche Tage und lange Nächte in Ihrem Komforthotel.

Ihre perfekten Ferien im ozeanischen Komforthotel Angsana Resort & Spa Velavaru perfekt abgewickelt

Lassen Sie Ihre Seele baumeln – Das Team des Angsana Resort & Spa Velavaru kümmert sich um den Rest. Ihre Hotelrechnung zahlen Sie ganz bequem mit den gängigen Kreditkarten.

In den wunderbaren Ferien unabhängig bleiben: Selbstversorger im Angsana Resort & Spa Velavaru

Im Angsana Resort & Spa Velavaru haben Sie die Möglichkeit, während Ihrem perfekten Urlaub auch einmal selbst zu kochen. Das Hotel bietet seinen Gästen Unterkünfte für Selbstversorger an. Hier finden Sie wahlweise eine gut ausgestattete Küche, einen vollwertigen Kühlschrank oder eine Tee- und Kaffeemaschine.

Kinder kommen auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll ganz groß raus

Im wunderschönen Komforthotel Angsana Resort & Spa Velavaru erleben Sie unvergessliche Ferien mit der ganzen Familie. Außerdem erleben die Zwerge im bunten Miniclub ein aufregendes Unterhaltungsprogramm.

Geschäftlich am Meer: Business in Ihrem Urlaubshotel Angsana Resort & Spa Velavaru auf den Malediven

Das Komforthotel am Indischen Ozean bietet sich hervorragend für eine Kundentagung oder ein Firmenbankett an. Den passenden Rahmen für Ihre Tagung oder Ihr Meeting finden Sie im Hotel in einem Business-Center.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer mit Meerblick, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 2126

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer mit Meerblick, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 236

13 Hotelbewertungen für Angsana Resort & Spa Velavaru

Hotels in der Nähe
TOP HotelsDhaalu Atoll