1. Angsana Resort & Spa Velavaru

Angsana Resort & Spa Velavaru

*****
Dhaalu Atoll, Dhaalu Atoll, Malediven
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 299
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 299
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 299
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 299
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 299
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 299
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 299
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 299
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 299
Bilder von FTI TouristikBild 10 / 299
Bilder von FTI TouristikBild 11 / 299
Bilder von FTI TouristikBild 12 / 299
Bilder von FTI TouristikBild 13 / 299
Bilder von DERTOURBild 14 / 299
Bilder von DERTOURBild 15 / 299
Bilder von DERTOURBild 16 / 299
Bilder von DERTOURBild 17 / 299
Bilder von DERTOURBild 18 / 299
Bilder von DERTOURBild 19 / 299
Bilder von DERTOURBild 20 / 299
Bilder von DERTOURBild 21 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 35 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 36 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 37 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 38 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 39 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 40 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 41 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 42 / 299
Bilder von Neckermann ReisenBild 43 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 44 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 45 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 46 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 47 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 48 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 49 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 50 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 51 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 52 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 53 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 54 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 55 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 56 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 57 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 58 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 59 / 299
Bilder von JAHN ReisenBild 60 / 299
Bilder von 5vorFlugBild 61 / 299
Bilder von 5vorFlugBild 62 / 299
Bilder von 5vorFlugBild 63 / 299
Bilder von Thomas CookBild 64 / 299
Bilder von Thomas CookBild 65 / 299
Bilder von Thomas CookBild 66 / 299
Bilder von Thomas CookBild 67 / 299
Bilder von Thomas CookBild 68 / 299
Bilder von Thomas CookBild 69 / 299
Bilder von Thomas CookBild 70 / 299
Bilder von Thomas CookBild 71 / 299
Bilder von Thomas CookBild 72 / 299
Bilder von Thomas CookBild 73 / 299
Bilder von Thomas CookBild 74 / 299
Bilder von Thomas CookBild 75 / 299
Bilder von Thomas CookBild 76 / 299
Bilder von Thomas CookBild 77 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 78 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 79 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 80 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 81 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 82 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 83 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 84 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 85 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 86 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 87 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 88 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 89 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 90 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 91 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 92 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 93 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 94 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 95 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 96 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 97 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 98 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 99 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 100 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 101 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 102 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 103 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 104 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 105 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 106 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 107 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 108 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 109 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 110 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 111 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 112 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 113 / 299
Bilder von TUI DeutschlandBild 114 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 115 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 116 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 117 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 118 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 119 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 120 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 121 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 122 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 123 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 124 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 125 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 126 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 127 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 128 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 129 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 130 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 131 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 132 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 133 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 134 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 135 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 136 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 137 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 138 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 139 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 140 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 141 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 142 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 143 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 144 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 145 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 146 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 147 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 148 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 149 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 150 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 151 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 152 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 153 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 154 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 155 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 156 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 157 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 158 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 159 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 160 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 161 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 162 / 299
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 163 / 299
Bilder von TravelNowBild 164 / 299
Bilder von TravelNowBild 165 / 299
Bilder von TravelNowBild 166 / 299
Bilder von TravelNowBild 167 / 299
Bilder von TravelNowBild 168 / 299
Bilder von TravelNowBild 169 / 299
Bilder von TravelNowBild 170 / 299
Bilder von TravelNowBild 171 / 299
Bilder von TravelNowBild 172 / 299
Bilder von TravelNowBild 173 / 299
Bilder von TravelNowBild 174 / 299
Bilder von TravelNowBild 175 / 299
Bilder von TravelNowBild 176 / 299
Bilder von TravelNowBild 177 / 299
Bilder von TravelNowBild 178 / 299
Bilder von TravelNowBild 179 / 299
Bilder von TravelNowBild 180 / 299
Bilder von TravelNowBild 181 / 299
Bilder von TravelNowBild 182 / 299
Bilder von TravelNowBild 183 / 299
Bilder von TravelNowBild 184 / 299
Bilder von TravelNowBild 185 / 299
Bilder von TravelNowBild 186 / 299
Bilder von TravelNowBild 187 / 299
Bilder von TravelNowBild 188 / 299
Bilder von TravelNowBild 189 / 299
Bilder von TravelNowBild 190 / 299
Bilder von TravelNowBild 191 / 299
Bilder von TravelNowBild 192 / 299
Bilder von TravelNowBild 193 / 299
Bilder von TravelNowBild 194 / 299
Bilder von TravelNowBild 195 / 299
Bilder von TravelNowBild 196 / 299
Bilder von TravelNowBild 197 / 299
Bilder von TravelNowBild 198 / 299
Bilder von TravelNowBild 199 / 299
Bilder von TravelNowBild 200 / 299
Bilder von TravelNowBild 201 / 299
Bilder von TravelNowBild 202 / 299
Bilder von TravelNowBild 203 / 299
Bilder von TravelNowBild 204 / 299
Bilder von TravelNowBild 205 / 299
Bilder von JT TouristikBild 206 / 299
Bilder von JT TouristikBild 207 / 299
Bilder von JT TouristikBild 208 / 299
Bilder von JT TouristikBild 209 / 299
Bilder von JT TouristikBild 210 / 299
Bilder von JT TouristikBild 211 / 299
Bilder von JT TouristikBild 212 / 299
Bilder von JT TouristikBild 213 / 299
Bilder von JT TouristikBild 214 / 299
Bilder von JT TouristikBild 215 / 299
Bilder von JT TouristikBild 216 / 299
Bilder von JT TouristikBild 217 / 299
Bilder von JT TouristikBild 218 / 299
Bilder von JT TouristikBild 219 / 299
Bilder von JT TouristikBild 220 / 299
Bilder von JT TouristikBild 221 / 299
Bilder von JT TouristikBild 222 / 299
Bilder von JT TouristikBild 223 / 299
Bilder von JT TouristikBild 224 / 299
Bilder von JT TouristikBild 225 / 299
Bilder von JT TouristikBild 226 / 299
Bilder von JT TouristikBild 227 / 299
Bilder von JT TouristikBild 228 / 299
Bilder von JT TouristikBild 229 / 299
Bilder von JT TouristikBild 230 / 299
Bilder von JT TouristikBild 231 / 299
Bilder von JT TouristikBild 232 / 299
Bilder von JT TouristikBild 233 / 299
Bilder von JT TouristikBild 234 / 299
Bilder von JT TouristikBild 235 / 299
Bilder von JT TouristikBild 236 / 299
Bilder von JT TouristikBild 237 / 299
Bilder von JT TouristikBild 238 / 299
Bilder von JT TouristikBild 239 / 299
Bilder von JT TouristikBild 240 / 299
Bilder von JT TouristikBild 241 / 299
Bilder von JT TouristikBild 242 / 299
Bilder von JT TouristikBild 243 / 299
Bilder von JT TouristikBild 244 / 299
Bilder von JT TouristikBild 245 / 299
Bilder von JT TouristikBild 246 / 299
Bilder von JT TouristikBild 247 / 299
Bilder von JT TouristikBild 248 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 249 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 250 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 251 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 252 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 253 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 254 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 255 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 256 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 257 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 258 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 259 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 260 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 261 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 262 / 299
Bilder von LTUR TourismusBild 263 / 299
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 264 / 299
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 265 / 299
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 266 / 299
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 267 / 299
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 268 / 299
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 269 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 270 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 271 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 272 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 273 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 274 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 275 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 276 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 277 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 278 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 279 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 280 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 281 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 282 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 283 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 284 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 285 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 286 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 287 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 288 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 289 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 290 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 291 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 292 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 293 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 294 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 295 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 296 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 297 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 298 / 299
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 299 / 299

11 Hotelbewertungen

  • 100% Weiterempfehlung
  • 5,5 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Tropisches Hotel auf den Malediven: die Seele baumeln lassen im Angsana Resort & Spa Velavaru

Kommen Sie ins Angsana Resort & Spa Velavaru an den Indischen Ozean und lassen Sie in Ihrem Urlaub auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll die Palmen auf sich wirken. Nicht weit vom traumhaften Strand gelegen, macht das ozeanische 4.5 Sterne Komforthotel Urlaubsträume wahr und Sonnenhungrige finden Ruhe. Die Terrasse, der Garten oder die Sonnenterrasse im Urlaubshotel am Indischen Ozean lädt ebenfalls zum Sonne tanken ein. Natürlich steht Ihnen im Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru auf den Malediven ein kabelloser Internetzugang zur Verfügung.

Ihr attraktives 4.5 Sterne Hotel auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll bietet Ihnen Meerblick und ein Kingsize-Bett

Buchen Sie Ihr Zimmer mit Meerblick, einem geräumigen Wohnzimmer, einer stilvollen Lounge oder einem getrennten Schlafzimmer und einer Terrasse. Wohlfühltemperatur herrscht im Zimmer dank der Klimaanlage und dem Ventilator jederzeit. Das Badezimmer in Ihrem Hotel auf den Malediven sind mit einem luxuriösen Whirlpool, einer großen Badewanne und einer Dusche ausgestattet. Zur Ausstattung Ihres Badezimmers gehört ebenso ein Föhn. Für Ihren persönlichen Komfort steht Ihnen ein flauschiger Bademantel zur Verfügung. Ihr riesiges Kingsize-Bett sichert Ihnen maximalen Komfort in Ihrem Zimmer. Bleiben Sie auch in Ihrem Urlaub am Indischen Ozean auf dem Laufenden: Eine kabellose Internetanbindung macht es möglich. Auch im Urlaub sind Sie in Ihrem 4.5 Sterne Hotel auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll immer gut unterhalten, dafür sorgt der Flachbildfernseher mit DVD-Player sowie der CD-Player. Wen im luxuriösen Hotel die Sehnsucht nach seinen Lieben packt: Im Zimmer ist ein Telefon installiert. Die Ausstattung Ihres Zimmers im Komforthotel umfasst einige weitere praktische Details: Mit dabei ist auch ein Zimmersafe und eine gut gefüllte Minibar.

Shoppen und schlendern unweit von Ihrem gemütlichen 4.5 Sterne Hotel

Genießen Sie Ihre wunderbaren Ferien in vollen Zügen und stöbern Sie durch die Geschäfte in Ihrem tropischen 4.5 Sterne Hotel. Stöbern Sie im Souvenir-Shop im ozeanischen 4.5 Sterne Hotel nach kleinen Mitbringseln für Ihre Lieben daheim.

Unvergessliche Gaumenfreuden im ozeanischen 4.5 Sterne Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru auf den Malediven

Lassen Sie sich in Ihrem gemütlichen 4.5 Sterne Komforthotel am Indischen Ozean von landestypischen Köstlichkeiten verwöhnen. Im Hotel auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll essen Sie im Restaurant. Schlemmen Sie im ozeanischen 4.5 Sterne Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru auf den Malediven bei Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet und Abendbuffet.

Wellness und Spa im tropischen 4.5 Sterne Hotel auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll

Genießen Sie in Ihrem ozeanischen 4.5 Sterne Komforthotel Ihre Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich verwöhnen. Besuchen Sie im tropischen 4.5 Sterne Urlaubshotel zum Beispiel den luxuriösen Whirlpool – danach werden Sie sich wie ein neuer Mensch fühlen. Im Angsana Resort & Spa Velavaru ist das noch lange nicht alles – Massagen machen Ihre perfekten Ferien auf den Malediven perfekt. Außerdem gibt es den Friseur.

Für Ihre Fitness ist in den wunderbaren Ferien gesorgt – Urlaubshotel Angsana Resort & Spa Velavaru

Für sportliche Aktivitäten ist in Ihren wunderbaren Ferien gesorgt. Am Strand gibt es Wassersport, Wellenreiten, Windsurfen, Tauchen, Schnorcheln, Segeln, Katamaran, Bananenboot reiten, Kanu fahren oder Angeln – nutzen Sie die Möglichkeiten im Angsana Resort & Spa Velavaru. Freizeitsport gibt es hier auch, zum Beispiel Tischtennis. Das Sportangebot im tropischen Urlaubshotel Angsana Resort & Spa Velavaru lässt im Urlaub am Indischen Ozean keine Wünsche offen. Sportarten wie Beachvolleyball und Volleyball stehen im 4.5 Sterne Komforthotel Angsana Resort & Spa Velavaru ebenfalls auf dem Sportprogramm. Fassen Sie während Ihres Erholungsurlaubs in Ihrem Hotel doch auch einmal Training im Fitness-Studio oder Yoga ins Auge.

Wasser satt – am Strand und am Pool auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll

Im Angsana Resort & Spa Velavaru steht Ihnen der Pool zur Verfügung. Das Hotel hält für Ihr Sonnenbad bequeme Liegestühle, Sonnenschirme und Handtücher bereit. An der Poolbar im tropischen 4.5 Sterne Hotel erfrischen Sie sich mit einem kühlen Drink.

Entertainment in Ihrem ozeanischen 4.5 Sterne Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru

Für eine unterhaltsame Abendgestaltung ist viel geboten: Eine Bar und eine gut sortierte Bibliothek gibt es hierfür im Hotel. Beim Billard und Darts werden Sie im 4.5 Sterne Hotel Angsana Resort & Spa Velavaru am Indischen Ozean aktiv. Genießen Sie erlebnisreiche Tage und lange Nächte in Ihrem Komforthotel.

Ihre perfekten Ferien im ozeanischen Komforthotel Angsana Resort & Spa Velavaru perfekt abgewickelt

Lassen Sie Ihre Seele baumeln – Das Team des Angsana Resort & Spa Velavaru kümmert sich um den Rest. Ihre Hotelrechnung zahlen Sie ganz bequem mit den gängigen Kreditkarten.

In den wunderbaren Ferien unabhängig bleiben: Selbstversorger im Angsana Resort & Spa Velavaru

Im Angsana Resort & Spa Velavaru haben Sie die Möglichkeit, während Ihrem perfekten Urlaub auch einmal selbst zu kochen. Das Hotel bietet seinen Gästen Unterkünfte für Selbstversorger an. Hier finden Sie wahlweise eine gut ausgestattete Küche, einen vollwertigen Kühlschrank oder eine Tee- und Kaffeemaschine.

Kinder kommen auf dem Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll ganz groß raus

Im wunderschönen Komforthotel Angsana Resort & Spa Velavaru erleben Sie unvergessliche Ferien mit der ganzen Familie. Außerdem erleben die Zwerge im bunten Miniclub ein aufregendes Unterhaltungsprogramm.

Geschäftlich am Meer: Business in Ihrem Urlaubshotel Angsana Resort & Spa Velavaru auf den Malediven

Das Komforthotel am Indischen Ozean bietet sich hervorragend für eine Kundentagung oder ein Firmenbankett an. Den passenden Rahmen für Ihre Tagung oder Ihr Meeting finden Sie im Hotel in einem Business-Center.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer mit Meerblick, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 2628

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer mit Meerblick, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 1172

12 Hotelbewertungen für Angsana Resort & Spa Velavaru

Hotels in der Nähe
TOP HotelsDhaalu Atoll